Ontwikkelen trilaterale afspraken swimway en onderwaternatuur

Ook op trilateraal gebied is nog weinig aandacht vanuit beleid en beheer voor de onderwaternatuur. Wat betreft de vissen heeft PRW, in samenwerking met het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), bewerkstelligd dat een trilaterale Swimway Vision is vastgesteld en dat een start is gemaakt met een gestructureerde aanpak op het gebied van onderzoek, monitoring, beleid, beheer en stakeholdermanagement. Dit heeft geleid tot trilaterale afspraken (verklaring van Leeuwarden, 2018) die nu omgezet moeten worden naar een actieprogramma.

De bedoeling is dat elk van de betrokken landen de verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van onderdelen van dit programma. Voor de onderwaternatuur als geheel dienen er in analogie met de swimway ook trilaterale afspraken gemaakt te worden. Zo kunnen er tijdens de volgende trilaterale Ministersconferentie in 2022 verdere besluiten genomen worden over trilateraal beleid en beheer van de onderwaternatuur in brede zin.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Omzetting van trilaterale afspraken naar een (nationaal) actieprogramma swimway, gereed 2022;
  • Opzetten van trilaterale afspraken over de onderwaternatuur, gereed in 2022.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Coalitie Wadden Natuurlijk
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat