Maatregelenpakket verminderen impact van bodemberoerende activiteiten

De bodem van de Waddenzee en Noordzeekustzone wordt in grote delen nog steeds frequent beroerd, bedekt of omgewoeld door bodemberoerende activiteiten zoals visserij, vaargeulonderhoud en suppletiewerken. De bodemstructuur en het bodemleven worden hierdoor beïnvloed. Er is nog een kennisleemte – op onderdelen – over de cumulatieve omvang en impact op de natuurwaarden. Indien door (geregelde) omwoeling schelpdierbanken en bodemstructuren beschadigd raken, kan bijvoorbeeld het sediment meer mobiel worden, waardoor grotere fluctuaties in troebelheid kunnen optreden en de sedimentsamenstelling kan veranderen. De opdrachtgevers vinden het van belang om de cumulatieve effecten van bodemberoering in beeld te krijgen om – indien nodig – een maatregelenpakket te ontwikkelen voor het verminderen van de impact van bodemberoerende activiteiten.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Maatregelenpakket met breed draagvlak voor vermindering bodemberoerende activiteiten is in 2021 ontwikkeld, en uitvoering start in 2022.

Opdrachtgevers:

  • Rijkswaterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • de Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat