Lange termijn verkenning bereikbaarheid en mobiliteit Waddenzeehavens

Voor de Waddenzeehavens is bereikbaarheid vanaf zee cruciaal. De mogelijkheden voor een duurzame bereikbaarheid worden al volop verkend door de opdrachtgevers en andere partijen in het gebied.  Slimmer omgaan met slib (‘nature based solutions’) bijvoorbeeld of het uitvoeren van maatregelen waarbij gebruik wordt gemaakt van getijdestromingen. Met het oog op de toekomst en de morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee is het ook voor de havens relevant nú de vraag te stellen of deze maatregelen op de lange termijn hun doelen behalen. Of dat we na moeten denken over wellicht een ander logistiek- of vervoerssysteem in 2050, waarbij we ook voorbij onze eigen grenzen kijken en leren van best practices uit binnen- en buitenland.

Dit lange termijn vraagstuk speelt ook in de Eems-Dollard. De Eems, die stroomt in het grensgebied van Nederland en Duitsland, vormt samen met de Dollard de laatste, niet afgesloten rivierarm in het Nederlandse Waddengebied en is daarom van groot ecologisch en economisch belang. Vertroebeling van het water is al een ecologisch probleem terwijl ook sprake is van voorstellen voor nieuwe verdiepingen van (delen van de) vaargeulen. PRW wil partijen in de Eems-Dollard uitdagen na te denken over andere stappen in een duurzame bereikbaarheid door kansen te verkennen en te kijken naar andere estuaria in Noordwest-Europa.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Tenminste twee Waddenzeehavens voeren een gezamenlijke verkenning uit over duurzame bereikbaarheid, gereed in 2020.

Opdrachtgevers:

  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat