Kansen verdere verduurzaming Waddenvisserij

De realisatie van de visserijakkoorden levert een beeld op waarbij de negatieve invloed op de natuurkwaliteit afneemt. Maar dan zijn we er nog niet. Volledig duurzaam (economisch) medegebruik vraagt om een ontwikkeling die verder gaat. In opdracht van haar opdrachtgevers neemt PRW de volgden stap hierin.

Het toekomstperspectief 2050 voor de visserij staat nog niet vast. Een vergaande verandering kan worden gerealiseerd door een economisch vitale sector die werkt aan een visserij die zo veel als mogelijk vrij van de bodem vist, zonder of met geringe bijvangst en een vangstniveau of intensiteit waarbij alleen het ‘surplus’ van de doelsoorten wordt geoogst. Vissoorten die onder druk staan worden niet bevist. Dat vereist een sprong in denken en in techniek. De uitdaging wordt nog groter als daarnaast de ambitie is om de regionale betekenis van de visserij op sociaal en economisch gebied te behouden of te versterken. Daarvoor zet het programma in op de volgende trajecten:

 • Een kennisplatform. Hier wordt de kennis van de visserij en die van andere deskundigen gebundeld en waarbij op basis van actuele informatie het beheer kan worden bijgesteld;
 • Regionaal duurzaam (economisch) medegebruik. Transities zijn nodig die de regionale economische rol van de visserij versterken en tegelijkertijd verduurzaamt passend bij de natuurwaarden van de Waddenzee. Belangrijke voorbeelden daarbij zijn de lokale handel en verwerking van Waddenproducten, de transitie van een deel van de vissers naar de recreatie- of demonstratievisserij, inzet bij monitoringtaken en sportvisserij. De sector is in deze als eerste aan zet;
 • Benutting nieuwe kansen op het gebied van aquacultuur. In het lokale beleid neemt de inzet op de ontwikkeling van een nieuwe zilte economie een belangrijke rol in. Mariene aquacultuur biedt mogelijkheden voor het behoud en de versterking van de economische positie van schelpdieren en schelpdierproducten in deze regio. Daarnaast worden wieren en algen belangrijker voor het voedselvraagstuk en bieden zij kansen voor de duurzame economie. Deze nieuwe productiewijzen op veelal nieuwe, soms binnendijkse locaties, kunnen er voor zorgen dat in tijden van schaarste de visserij geen te grote invloed heeft op de Waddenzee. Dat er continuïteit is in de aanvoer en dat op termijn een verdergaande transitie tot de mogelijkheden behoort. Ook hierbij is het aan de sector om de eerste stappen te zetten;
 • Een gemeenschappelijke visie. In die visie is er aandacht voor een coherent ruimtelijk beleid van beschermde gebieden, de impact van het veranderende klimaat op de visserij en aandacht voor tegengaan van verspilling. In het kader wordt aandacht gevraagd voor de ambitie om te beheren vanuit kennis. Hoe kunnen we de kennis van de sector en die van de omgeving verbinden voor optimaal beheer?

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

 • Een platform waarin de kennis van de visserij en die van andere deskundigen wordt gebundeld en waarbij op basis van actuele informatie het beheer kan worden bijgesteld is opgericht in 2020;
 • Er zijn in 2020 minimaal twee nieuwe regionale verduurzamingsinitiatieven ontplooid met de betrokken partijen;
 • In 2020 zijn er één of twee kennis- of pilotprojecten opgezet die bijdragen aan de ontwikkeling van de mariene aquacultuur; Een visie voor de visserij dat een toekomstig handelingskader vormt voor betrokken partijen en overheden, is gereed in 2020.

Opdrachtgevers:

 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
 • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

 • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen