Hiaten vismonitoring in beeld

Het gaat niet goed met de visstand in de Waddenzee. En over welke herstelmaatregelen nu écht succesvol zijn, is nog veel onduidelijk. Wel weten we dat maatregelen voor vismigratie tussen zoet- en zoutwater in elk geval de randvoorwaarden voor herstel kunnen verbeteren.

In 2013 is PRW met de waterbeheerders uit Noord-Nederland begonnen met het inventariseren van de vismigratieknelpunten. Ook de al uitgevoerde en geplande maatregelen voor zoet-zoutovergangen langs de Waddenkust zijn bekeken. Op verschillende plaatsen wordt actief gemonitord om de resultaten van maatregelen in kaart te brengen.

PRW werkt nu aan een actueel overzicht van de maatregelen en bekijkt of ze aan de verwachtingen van de beheerders voldoen. Op basis van de verkregen informatie worden aanbevelingen gedaan om de vismigratie te bevorderen. De informatie wordt gebruikt als input voor het Swimway Wadden Sea-project. Dit project heeft twee doelen: het ontwikkelen van de samenwerking in het internationale Waddenzeegebied én het bundelen van kennis en ervaringen rond vismigratie.