Herstelproject en bewustwording natuurlijke dynamiek eilandstaarten

Door het vastleggen van duinen en de aanleg van stuifdijken is veel dynamiek langs de zandige kust van de eilanden verloren gegaan. Ook de stikstofdepositie speelt daarbij een rol. Dit heeft geleid tot het verdwijnen van kenmerkende overspoelingsvlakten en stuifduincomplexen, naast grootschalige verruiging. Hierdoor zijn karakteristieke kustflora en -fauna verdwenen. Onder andere kunnen daardoor de Natura 2000-doelen in gevaar komen, evenals het meegroeivermogen van de eilanden. Lees meer op de pagina Duinen in beweging; voor mens en natuur.

Dit probleem speelt op alle Waddeneilanden en dan vooral op de eilandstaarten. Dit wordt al vele jaren onderkend. De opdrachtgevers vinden het urgent om in de komende jaren stappen te zetten om de kenmerkende natuurwaarden te behouden en te herstellen en te komen tot een concrete aanpak tot herstel van de natuurlijke dynamiek. Hierbij staat de veiligheid en het maatschappelijk draagvlak natuurlijk altijd voorop staat. Met de maatregelen worden de natuurwaarden en klimaatbestanedigheid van de zandige kusten vergroot. De ervaringen van de verschillende Waddeneilanden wordt daarbij toegepast. De opdrachtgevers vinden het urgent om in de komende jaren stappen te zetten om te komen tot een aanpak voor herstel van de natuurlijke dynamiek. Veiligheid en draagvlak staan hierbij voorop.

Rol PRW:


Op te leveren resultaat:

  • Bewustwording bij eilandgemeenschappen voor de rol van natuurlijke dynamiek op de eilandstaarten is vergroot in 2022;
  • Er zijn in 2020 één of meer pilots opgezet (waarbij de eilandgemeenschap kunnen meekijken met de bedoelde en onbedoelde effecten van de verbetermaatregel(en);
  • Er is één grootschalige verstuiving of overspoelingsvlakte voor 2022 gerealiseerd.

Opdrachtgevers:

  • Rijkswaterstaat
  • Staatsbosbeheer

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat