Follow-up Holwerd aan Zee

Het project ‘Holwerd aan Zee’ is een initiatief van de bewoners van het dorp, met breed draagvlak in de streek. Het plan is om de oorspronkelijke relatie van Holwerd met de zee te herstellen. Sinds 2014 werkt PRW mee aan de planontwikkeling. PRW heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en bijgedragen aan de MKBA-studie (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Verder is samen met de Waddenacademie een kennistafel ‘Slib’ georganiseerd over de werking van het spoelmeer, dat als doel heeft het baggerbezwaar te verminderen.

Op basis van alle informatie hebben Rijk en regio besloten tot de start van het MIRT-onderzoek ‘Holwerd aan Zee’ (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De bevolkingsaantallen in de regio lopen terug en de economische basis is smal. Het MIRT-onderzoek richt zich daarom op de vraag: kan een combinatie van ingrepen leiden tot een economische impuls voor Noordoost-Friesland? Het onderzoek bevat een analyse van problemen en kansen en richt zich op de volgende sporen:

1. Recreatie en leefbaarheid;
2. Natuur, landschap en cultuurhistorie;
3. Effectiviteit spoelmeer ten aanzien van vaargeulverbetering en bereikbaarheid;
4. Private investeringen;
5. Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken.

PRW draagt bij door ondersteuning van de projectleiding en is samen met de Provincie Fryslân opdrachtgever voor de sporen 1 en 2. Daarnaast brengt het programma inhoudelijke kennis in.