Actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee

Het gaat slecht met de broedvogels in het Waddengebied. Dat blijkt uit een trilateraal monitoringsrapport en de resultaten van de flywaymonitoring tot nu toe.

De oorzaken voor dit probleem moeten gezocht worden in het Waddengebied zelf. Broedvogels hebben onder meer last van de hogere waterstand, de mindere kwaliteit van broedgebieden en de toename van het aantal roofdieren. Maar ook verstoring door recreatie is voor de vogels een probleem.

Om de situatie voor de vogels duurzaam te verbeteren, is een trilateraal actieplan voor broedvogels opgesteld (2016). Daarnaast heeft PRW een analyse gedaan van verbeterkansen voor broedende en rustende vogels in het Nederlandse Waddengebied, op basis van voedselbeschikbaarheid.

Aan de hand van beide rapporten organiseert PRW werkateliers met beheerders en beleidsmakers. In deze werkateliers worden concrete locaties en projecten voor broedvogels in het Nederlandse Waddengebied benoemd. Tegelijkertijd maken deskundigen een analyse van de omvang en kwaliteit van gezonde broedvogelpopulaties. Beide onderdelen monden uit in het actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee, dat eind 2016 gereed zal zijn.

Vanaf 2017 zal het plan worden uitgevoerd.