Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Aanpak vertroebeling

Zwevend stof is een groeiend probleem voor de natuurwaarden van de Waddenzee. Een van de oorzaken van zwevend stof is baggeren. Baggeren is nodig omdat vaargeulen anders dichtslibben, waardoor eilanden niet meer goed bereikbaar zijn. Maar baggeren heeft een verstorend effect op de natuur. PRW helpt partijen om baggeren anders te benaderen. Door te kijken naar duurzamere alternatieven, bijvoorbeeld. Of naar een integrale aanpak met oog voor natuurkansen.

Bij de haven van Terschelling ligt een spoelzeesysteem, maar dat werkt niet meer. Daardoor slibt de vaargeul langzaam dicht. Baggeren is dan een oplossing, maar verstoort de waterkwaliteit. Het zou goed zijn de spoelzee weer te laten werken. PRW wil met de betrokken havenbeheerders zowel de fysieke als juridische mogelijkheden onderzoeken en zo mogelijk uitvoeren.

Ook voor het bereikbaar houden van havens wordt er veel gebaggerd. Deze bagger wordt opgeslagen in depots, maar veel depots zitten vol. Daarom is ook het ‘lozen op stroom’ een veelgebruikte optie. Dit zorgt voor extra troebel water, terwijl het slib gewoon in het systeem blijft zitten en mogelijk weer terugkomt. PRW verkent in dit project de mogelijkheden om problemen met betrekking tot slibverspreidingslocaties in de oostelijke Waddenzee op te lossen. Het gaat dan onder andere over de locaties Ameland (Zuiderspruit), Ballastplaat en Schiermonnikoog.

Nieuws over dit project

maandag 5 oktober 2015

Innovatieprogramma Slib een stap dichterbij

Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. Eén van de maatregelen om daar wat aan te doen is het slib uit het systeem halen. Een meerjarig Innovatieprogramma Slib moet daarvoor oplossingsrichtingen gaan bieden.

meer lezen
woensdag 12 september 2012

Start pilotstudie dichtslibben Waddenzeehavens

De Waddenzeehavens, het Programma naar een Rijke Waddenzee en stichting Ecoshape willen een meerjarig programma Building with Nature Waddenzeehavens opstellen.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • woensdag 4 mei 2016

    Icoonproject Vitale Kust Eems-Dollard

    September 2014 (PDF, 0.3Mb)

    naar rapport