Aanpak en pilots slikvelden

Sinds de afsluiting van de Zuiderzee zijn grote ophogende slikvelden voor de Friese kust ontstaan, enigszins vergelijkbaar met de Eems-Dollard. Deze slikvelden kunnen leiden tot grote fluctuaties in de troebelheid van de Waddenzee, met potentieel nadelige gevolgen voor het waterleven. De opdrachtgevers vinden het van belang om de impact van de ontwikkeling van deze slikvelden op het ecosysteem beter in beeld te krijgen, net als de maatregelen die zinvol kunnen zijn, bijvoorbeeld door ze te fixeren met beperkte kwelderwerken. Aangezien dit deel van de Wadden, door vergaande bedijkingen in het verleden, een tekort heeft aan broedhabitat voor vogels zou een ‘win-win’ situatie kunnen ontstaan.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • Analyse van de problematiek en kansen slikvelden is in 2021 opgesteld inclusief voorstel maatregelenpakket;
  • Eén of meer pilots per 2022 gestart.

Opdrachtgevers

  • Rijkswaterstaat

Opvolging door

  • Rijkswaterstaat