Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 28 februari 2019

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

Als eerste stap is er daarom een verkenning uitgevoerd naar relevante vogelsoorten en is er een overzicht gemaakt van de benodigde gegevens.

Hoogwatervluchtplaatsen

De lijst van 57 vogelsoorten in de Waddenzee die hvp’s gebruiken is teruggebracht tot een shortlist van 12 soorten. Dit geeft richting aan de analyse. Het gaat dan om soorten als de bontbekplevier, scholekster en tureluur.

Daarnaast is er een lijst gemaakt van de benodigde gegevens. Het gaat dan onder meer om data over vogeltellingen bij hvp’s, de locatie van het voedselaanbod en verstoringsgegevens.

Kansen en knelpunten

Het uiteindelijke doel is om de kansen en knelpunten voor verbetering van hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s) in kaart te brengen en daarbij het handelingsperspectief te schetsen.

De voorverkenning is uitgevoerd door Altenburg & Wymenga, SOVON Vogelonderzoek en Ecospace.

Flyway

Voor veel vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute is de Waddenzee een onmisbare schakel als broed-, stop- en overwinteringsplaats. Vogels zoeken tijdens laag water voedsel op de droogvallende delen van het wad en rusten tijdens hoogwater op droogblijvende gebieden.

 

rapporten en documenten in dit thema

  • donderdag 28 februari 2019

    Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddenzee

    Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen (PDF, 2 Mb).

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 11 juni 2018

Eerste resultaten Afrika flywaytelling 2017

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin (Mauritanië). En zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj (Senegal). Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse kustdeel van de Oost Atlantische  trekroute waarlangs  in 2017 de integrale watervogeltelling  plaatsvond.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. PRW heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

meer lezen
maandag 21 augustus 2017

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Toch bestaat de indruk dat dit gedeeltelijk komt doordat vogels bepaalde gebieden vermijden.

meer lezen