Voortgangsrapportage Samenwerking Beheer Waddenzee naar Minister

woensdag 29 april 2015

Het RCW (Regie College Waddengebied) heeft de rapportage over de voortgang in het eerste half jaar voor de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee verzonden naar Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma.

Uiteraard hebben ook de Waddenprovincies, Waddengemeenten, noordelijke waterschappen en de natuurorganisaties (kortom; alle partijen in de Samenwerkingsagenda) de brief en de voortgangsrapportage ontvangen.

Voorzitter Bas Eenhoorn van het Regiecollege Waddengebied stelt in zijn aanbiedingsbrief dat hij positief gestemd is over de vorderingen in het eerste halfjaar.

Betere samenwerking Beheer
Hij wijst met name op de invulling van de sturing aan de samenwerkingsagenda, de producten die al klaar zijn en de sfeer waarin gewerkt wordt.

  • Onder leiding van RWS wordt de sturing gedaan door een vijfmanschap (EZ, RWS, Waddenprovincies, natuurorganisaties en Waddengemeenten).
  • Aan de afgesproken producten wordt hard gewerkt: denk aan implementatie Ecologisch Spoorboekje, naar 1 vergunningenregister, de intentieverklaring basismonitoring, uitvoering Actieplan Vaarrecreatie en de herijking van PRW.
  •  En tenslotte de manier van samenwerken: van onderop met bewoners, beheerders en gebruikers samen, dat levert goede resultaten.

Aanbiedingsbrief
De aanbiedingsbrief van Bas Eenhoorn en de volledige voortgangsrapportage is te vinden op waddenzee.nl

Achtergrond
De acties die worden ondernomen in het kader van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee vloeien voort als reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer eind 2013. Er wordt nu gewerkt  aan een verbetering van de organisatie van het beheer in de Waddenzee. Daarbij gaat het niet alleen om onderhoud, maar ook om transparantie in de vergunningverlening, toezicht en handhaving, herstelmaatregelen en voorlichting. PRW ondersteunt dit proces.