Voortgang mosseltransitie en Jaarverslag

vrijdag 8 juni 2012

In 2009 is de mosseltransitie begonnen, sindsdien zijn er veel knelpunten opgelost. Eén van de belangrijke knelpunten is onlangs voorlopig opgelost: het transport van mosselzaad van de Oosterschelde naar de Waddenzee (klik hier voor meer informatie). Andere knelpunten zijn de zichtbaarheid van MZI’s in Oosterschelde en Waddenzee, de mogelijke ecologische schade van het aanbrengen en weghalen (voor de winter) van MZI’s en de niet optimale ligging van de MZI-locaties. In 2012 werken we verder om deze knelpunten, uiteraard binnen ecologische grenzen, op te lossen. Het jaarverslag van de mosseltransitie 2011 geeft een uitgebreid beeld van de de voortgang. U vindt dit jaarverslag onder dit bericht.

In het Bestuurlijk Overleg over de transitie van de Nederlandse mosselsector van 1 juni 2012 jl. hebben de convenantpartners uitvoerig stilgestaan bij de voortgang van de transitie. Uit deze bespreking hebben zij de conclusie getrokken dat de samenwerking een nieuwe impuls nodig heeft. Daarvoor zijn een nieuwe, onafhankelijke, voorzitter voor het overleg nodig en een nieuwe coördinator, die zich meer dan voorheen zal richten op het aansturen van het proces. Deze conclusie staat niet in de weg dat de convenantpartners hun grote waardering uitspreken voor de inzet van Hein Sas bij de totstandkoming en eerste jaren van uitvoering van het Convenant. Hein blijft betrokken bij het programmabureau Naar een Rijke Waddenzee, onder meer bij het cluster ‘Randen van het wad’ en de uitwerking van de Natuurambitie Afsluitdijk.