Verkenning naar één Beheerautoriteit Waddenzee

dinsdag 23 januari 2018

De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laten een verkenning uitvoeren naar 1 beheerautoriteit voor de Waddenzee. Dit melden zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het regeerakkoord zijn natuur- en visbeheer de thema’s waarover de beheerautoriteit zou moeten gaan. Het verdient echter aanbeveling ook het thema water hierbij te betrekken aangezien natuur- en visbeheer in de Waddenzee daarmee onlosmakelijk zijn verbonden, stellen de Ministers in hun brief. De Waddenzee moet als een geïntegreerd systeem van natuur (waaronder vis) en water worden gezien.

Onafhankelijke verkenning
De ministers hechten aan een onafhankelijke verkenning op basis van de huidige wettelijke kaders. De verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met de betrokken partijen. Draagvlak en zorgvuldigheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Voor de verkenning worden de volgende randvoorwaarden meegegeven:

  • Een voor de verschillende stakeholders herkenbare en aanspreekbare organisatievorm (inclusief politieke aansturing) van de beheerautoriteit, die gezaghebbend en slagvaardig is, rekening houdend met het feit dat de verantwoordelijkheden op verschillende overheidsniveaus liggen en er geen sprake kan zijn van centralisatie of decentralisatie van taken;
  • Eén samenhangende en planmatige aanpak van natuur- en visbeheer waarin alle aspecten van het beheer (natuur, vis en water) samen komen waaronder ook de taken die voortvloeien uit het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee (promotie, educatie en draagvlakvergroting);
  • Het advies zodanig vorm te geven dat de autoriteit begin 2019 van start kan gaan.

Het streven is om de Kamer na het zomerreces te informeren over de uitkomst van de verkenning en over de contouren van de te vormen beheerautoriteit.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunt en faciliteert op dit moment de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Daarnaast heeft het de secretariaatsfunctie voor de Beheerraad Waddengebied en het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee. PRW is aangehaakt bij bovengenoemd proces.

DOWNLOAD
Brief aan Tweede Kamer