Uitspraak voorzieningenrechter stelt start oesterrapen nieuwe stijl Waddenzee op de proef

donderdag 16 juli 2020

Na een intensief traject van zoeken en onderhandelen zijn de 12 oesterrapers van de Waddenzee tot één raapplan gekomen. Met dat plan geven zij invulling aan de meerjarenafspraken om het oesterrapen op een duurzame wijze, toekomstbestendig te kunnen uitvoeren. Die afspraken hebben geleid tot een nieuwe vergunning die per 1 juli is verstrekt door de provincie Fryslân. Daarmee kwamen ook de 18 experimentele vergunningen te vervallen die als sinds 2011 in gebruik waren. Twee bedrijven die op basis van hun bedrijfsplannen niet waren geselecteerd en dus per 1 juli geen oesters meer mochten rapen hebben tegen dat besluit beroep ingesteld en een voorlopige voorziening gevraagd. De rechter heeft op 3 juli jl. de beide bedrijven in het gelijk gesteld. Hun oude vergunning wordt met een jaar verlengd en de provincie is opgeroepen om te onderzoeken of de beide bedrijven niet ook kunnen toetreden tot de selectie van rapers. De provincie heeft deze uitspraak nog in beraad en treedt in augustus in overleg met de eisers.

Onzeker of de gemaakte afspraken aanpassing behoeven

Op 1 juli was er sprake van enige euforie. De vergunning voor het rapen van oesters nieuwe stijl was precies op tijd binnen en de 12 geselecteerde rapers konden zich voorbereiden op de komende seizoenen. Een lastig punt binnen de planvorming betrof de verdeling van een deel van de beschikbare oesterbanken. Daar is onder leiding van PRW en Bert Keus lang over gediscussieerd voor een voor alle rapers bevredigend eindbeeld ontstond. Het verzoek van de rechter om te onderzoeken of daar twee nieuwe bedrijven bij passen kan er voor zorgen dat we een deel van het traject opnieuw moeten doen. De provincie kan ook besluiten dat zij haar verweer overeind houdt en in een bodemprocedure vast houdt aan het eerdere doorlopen proces en genomen besluit.

Er spelen twee issues in deze rechtsgang. Ten eerste is de vraag of de provincie rechtmatig heeft gehandeld door de beide bedrijven geen mogelijkheid te bieden om hun eerste bedrijfsplannen, buiten de indieningstermijn om, aan te vullen met additionele gegevens. De provincie heeft die informatie niet laten meenemen in de beoordeling van de plannen. Het tweede meer principiële punt is of Meerjarenafspraken Oesterrapen Waddenzee die als beleidsregel zijn gepubliceerd wel een voldoende wettelijke grondslag bieden om bedrijven te verplichten om onder één raapplan en vergunning te opereren. Over dit laatste issue heeft de voorzieningenrechter zich nog niet uitgesproken.

Na de zomer meer duidelijkheid over mogelijke oplossingen

PRW heeft op verzoek van de provincie alle betrokkenen, betreffende 12 rapers en de partijen van de Meerjarenafspraken geïnformeerd over deze uitspraak en onderzoekt, ook in overleg met de woordvoerder van de twee Zeeuwse bedrijven, de mogelijkheden voor een oplossing. Na de zomer zal hierover meer duidelijkheid komen.

De uitspraak vindt u hier.

Meer informatie:

Ronald Lanters ronald@wing.nl of 06-21515434.