Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 28 februari 2019

Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag. Met de verwachting dat een fuik in de oostelijke Waddenzee een waardevolle aanvulling is op de monitoring door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bij Texel. Plus kansen voor excursies en publieksparticipatie om de onderwaternatuur van de Waddenzee inzichtelijk en beleefbaar te maken. De pilot is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van lokale vissers, verenigd in de coöperatie Vissers van de Kust, en het NIOZ.

Keuze locatie

Tijdens de pilot zijn 2 locaties vergeleken: vlakbij Lauwersoog en ten zuiden van Schiermonnikoog. Gebleken is dat die laatste locatie de voorkeur verdient. De vaarafstand vanaf Lauwersoog is weliswaar groter, maar de vangsten zijn representatiever voor het oostwad. Ook is de zandige, vlakke wadplaat bij Schier geschikter voor het onderhoud van de monitoringsfuik en voor het geven van excursies dan de nogal hellende en slikkige locatie bij Lauwersoog.

Succesvolle samenwerking

Gebleken is dat er grote belangstelling voor de vismonitoring bestaat, van zowel beleidsmakers, beheerders en media als de toeristische sector. In de regio bestaat bovendien veel waardering voor de uitbesteding van een groot deel van het onderzoek aan lokale vissers.

Jonge haring

Over de inhoudelijke betekenis van de vangsten valt nog weinig te zeggen na deze beperkte proef. Wel is een opvallende waarneming gedaan: in beide fuiken in de Zoutkamperlaag is nogal wat jonge haring gevangen. Mogelijk is de oostelijke Waddenzee dus kraamkamer voor deze vissoort, wat tot nog toe niet bekend was. Daarnaast is veel bot, spiering, een paar keer een ruwe haai, garnaal, strandkrab en ribkwal gevangen. De ribkwal is een invasieve exoot, die zich helaas sterk heeft verspreid in de Nederlandse kustwateren.

Vervolg

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft na deze proef het dossier ‘Vismonitoringsdossier in de oostelijke Waddenzee’ overgedragen aan Staatsbosbeheer, dat de voortzetting ervan voor de komende drie jaar zal organiseren. Hiervoor is budget gezocht en gevonden bij het LIFE-IP programma Deltanatuur van de EU.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
• Jaap Vegter, VvdK, j.e.vegter@hccnet.nl, 06-51709101
• Hein Sas, PRW, hsas@xs4all.nl, 06-53193495

En voor het vervolg in de komende jaren:
Staatsbosbeheer, Paul Rutten, p.rutten@staatsbosbeheer.nl, 06-20789930

rapporten en documenten in dit thema

  • donderdag 28 februari 2019

    Vismonitoringsfuiken Zoutkamperlaag

    In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht verleend aan Vissers van de Kust geïntegreerde visserij coöperatie (VvdK) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de oostelijke Waddenzee. In het rapport Vismonitoringsfuiken Zoutkamperlaag wordt verslag gedaan van het pilotproject. (PDF, 4,0 Mb)

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
dinsdag 8 augustus 2017

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee. Daarbij kan het publiek een belangrijke rol spelen.

meer lezen
dinsdag 14 maart 2017

Onderzoek monitoringsfuik in oostelijke Waddenzee

Woont u op Texel of Terschelling? Dan zijn we op zoek naar u. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Staatsbosbeheer vragen drie minuten van uw tijd voor het invullen van een enquête over de realisatie van een monitoringsfuik in het Oostwad.

meer lezen