Succesvolle pilot vismonitoringsfuik Zoutkamperlaag

donderdag 28 februari 2019

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een pilotproject met monitoringsfuiken in de Zoutkamperlaag. Met de verwachting dat een fuik in de oostelijke Waddenzee een waardevolle aanvulling is op de monitoring door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bij Texel. Plus kansen voor excursies en publieksparticipatie om de onderwaternatuur van de Waddenzee inzichtelijk en beleefbaar te maken. De pilot is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van lokale vissers, verenigd in de coöperatie Vissers van de Kust, en het NIOZ.

Keuze locatie

Tijdens de pilot zijn 2 locaties vergeleken: vlakbij Lauwersoog en ten zuiden van Schiermonnikoog. Gebleken is dat die laatste locatie de voorkeur verdient. De vaarafstand vanaf Lauwersoog is weliswaar groter, maar de vangsten zijn representatiever voor het oostwad. Ook is de zandige, vlakke wadplaat bij Schier geschikter voor het onderhoud van de monitoringsfuik en voor het geven van excursies dan de nogal hellende en slikkige locatie bij Lauwersoog.

Succesvolle samenwerking

Gebleken is dat er grote belangstelling voor de vismonitoring bestaat, van zowel beleidsmakers, beheerders en media als de toeristische sector. In de regio bestaat bovendien veel waardering voor de uitbesteding van een groot deel van het onderzoek aan lokale vissers.

Jonge haring

Over de inhoudelijke betekenis van de vangsten valt nog weinig te zeggen na deze beperkte proef. Wel is een opvallende waarneming gedaan: in beide fuiken in de Zoutkamperlaag is nogal wat jonge haring gevangen. Mogelijk is de oostelijke Waddenzee dus kraamkamer voor deze vissoort, wat tot nog toe niet bekend was. Daarnaast is veel bot, spiering, een paar keer een ruwe haai, garnaal, strandkrab en ribkwal gevangen. De ribkwal is een invasieve exoot, die zich helaas sterk heeft verspreid in de Nederlandse kustwateren.

Vervolg

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft na deze proef het dossier ‘Vismonitoringsdossier in de oostelijke Waddenzee’ overgedragen aan Staatsbosbeheer, dat de voortzetting ervan voor de komende drie jaar zal organiseren. Hiervoor is budget gezocht en gevonden bij het LIFE-IP programma Deltanatuur van de EU.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
• Jaap Vegter, VvdK, j.e.vegter@hccnet.nl, T 06 5170 9101
• Hein Sas, PRW, hsas@xs4all.nl, T 06 5319 3495

En voor het vervolg in de komende jaren:
Staatsbosbeheer, Paul Rutten, p.rutten@staatsbosbeheer.nl, T 06 2078 9930