Structuurvisie Waddenzee is over het algemeen positief geëvalueerd

donderdag 21 januari 2016

De Structuurvisie Waddenzee is overwegend positief geëvalueerd. Dit meldt Minister Melanie Schultz-van Haegen van I&M. Zij heeft, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, het Evaluatierapport van de Structuurvisie Waddenzee aan de Tweede Kamer aangeboden.

Deze Evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee (SVW) is uitgevoerd omdat de huidige Structuurvisie in 2017 afloopt. Deze visie is in 2007 als Derde Nota PKB Waddenzee vastgesteld, en bevat beleidsregels over het gebruik in dit gebied.  Mogelijk moet deze worden bijgesteld en daarvoor is onderzocht in hoeverre deze voldoen. Het Evaluatieonderzoek heeft plaatsgevonden in de periode mei tot en met november 2015.

In het rapport wordt gesteld dat de SVW over het algemeen positief heeft gewerkt. Dat geldt met name voor de beschermende werking van de structuurvisie voor de Waddenzee als natuurgebied die gecontinueerd dient te worden.

De kernboodschappen van de evaluatie zijn:
A. De SVW en de waddenparagraaf in het Barro werken goed als instrument voor de duurzame bescherming van de Waddenzee als natuurgebied.

B. De voorgenomen ontwikkelingsgerichte strategie is nog onvoldoende tot stand gekomen, al is er wel een scala aan veelbelovende aanzetten zichtbaar.

C. Het instrumentarium van de SVW werkt naar behoren.

D. De vernieuwde rol van het RCW in de bestuurlijke organisatie verdient voortzetting, omdat die partijen verbindt en samenwerking stimuleert.

E. Geef een impuls aan de realisering van het ontwikkelingsperspectief. Bijvoorbeeld door het opstellen van een meerjaren-ontwikkelingsprogramma met duidelijke keuzes voor natuur, landschap en cultuurhistorische waarden en voor de daarbij passende ontwikkeling van duurzame economie.

F. Werk toe naar één gebiedsmanagement voor samenwerking in beheer en ontwikkeling.

G. Continueer de hoofddoelstelling en de beschermende werking van de SVW, maar verbeter de flexibiliteit, creëer voorwaarden voor één gebiedsmanagement en ontwikkel beleidsmonitoring.

Beleidsverkenning
Minister Schultz geeft aan dat de volgende stap in dit proces is het uitvoeren van de “Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied”. Eind 2016 moeten dan de contouren voor het toekomstige beleid in de Waddenzee zichtbaar worden.

Wat is een Structuurvisie?
Een structuurvisie helpt grote organisaties, zoals de Rijksoverheid, om een langetermijnperspectief te ontwikkelen voor een bepaald gebied. In dit geval de Waddenzee. Het streven is om zoveel mogelijk informatie en wensen uit allerlei lagen van de bevolking te peilen en te gebruiken. Het is een richtingegevend document om verschillende projecten in samenhang tot elkaar te bezien.

UPDATE: Reactie RCW-voorzitter Bas Eenhoorn “Door met de uitvoering”

DOWNLOADS
Aanbiedingsbrief + Evaluatierapport (PDF, 9.1 Mb)