Start verkenning kustontwikkeling Harlingen Zurich

woensdag 3 juli 2013

De Waddenkust tussen Harlingen en Zurich kenmerkt zich door vele kilometers asfalt en basaltblokken. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil die overgangen juist ‘verzachten’ door het ontwikkelen van meer, geleidelijke overgangen tussen het natte wad en de jonge en oude kwelders en de inlagen achter de zeedijk. Om de biodiversiteit te versterken, maar ook de beleving van de Waddenkust (en waar mogelijk ook de kustveiligheid).

In het kader van De Nieuwe Afsluitdijk* is PRW gestart met de verkenning naar de mogelijkheden rond het dijktraject Harlingen-Zurich. Binnendijks en buitendijks. In juli 2013 zijn de eerste resultaten hiervan gepresenteerd aan de bestuurders van de betrokken gemeenten, waterschap en provincie.

Onder leiding van de Dienst Landelijk Gebied is onlangs een ‘schetsschuit’ (een soort werkatelier) gehouden met verschillende experts, belanghebbenden en plaatselijke organisaties. Al tijdens de voorverkenning bleek dat kweldervorming aan dit deel van de Waddenkust, vanwege het getijdenverschil, niet de meest kansrijke manier is om tot natuurontwikkeling en ontwikkeling van andere functies te komen. Daarom is het accent verlegd naar een integrale aanpak waarbij een groter gebied (bredere dijkzone) is bekeken.

Bij de schetsschuit zijn veel bruikbare ideeën voor de herinrichting van het gebied op tafel gekomen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: 

  • Ontwikkeling van kleinschalige kweldervorming bij de kop Afsluitdijk.
  • Verhoging van de natuurwaarden in de driehoekige Suriger Oord polder in combinatie met de Waddenzee.
  • Het vergroten van de recreatieve competenties op de kop Afsluitdijk.
  • Het maken van een kwaliteitsarrangement ten zuiden van Harlingen (zowel binnen als buitendijks) waarin ecologie, recreatie en nieuwe innovatieve dijkconcepten centraal staan met zoet-zout verbindingen.
  • Ook de mogelijkheden voor slibreductie nabij Harlingen is een van de uitgewerkte ideeën.

Door de aanwezige bestuurders werd positief gereageerd op de projectideeën. Zij gaven aan ook graag een vervolg hieraan te willen geven via het programma Naar een Rijke Waddenzee en De Nieuwe Afsluitdijk*.

 *De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking van vijf regiopartijen: provincie Noord-Holland, provincie Fryslân, gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente Harlingen. Samen met Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en andere partijen richt het samenwerkingsverband zich op de realisatie van duurzame initiatieven om de Afsluitdijk niet alleen veiliger, maar ook mooier, duurzamer en ecologisch waardevoller te maken.