Start pilot natuurvriendelijke oevers Waddenkust

vrijdag 29 juni 2018

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en Agrarische Collectief Waadrâne hebben de aftrap gegeven voor de pilot brakke natuurvriendelijke oevers. Vijf boeren starten dit jaar met het aanleggen van zo’n  natuurvriendelijke oever langs de waterkant.

De opening vond plaats bij de Aesgemastate van de familie Sibma in Foudgum en trok zo’n 70 belangstellenden. Door enkele meters van de slootkant veel schuiner af te graven, ontstaat bij vijf boeren van het Agrarisch Collectief Waadrâne een unieke kans voor zeer specifieke “brakke” vegetatie. In hun werkgebied tussen Lauwersmeer en Sint Annaparochie ontstaan hierdoor kansen voor unieke brakke natuur met o.a. Zeebies, Schedefonteinkruid en Bultkroos.

Unieke brakke natuur

Langs de Waddenkust is de ondergrond vaak brak, waardoor juist. Met de juiste maatregelen kunnen de bijzondere planten dan gaan verschijnen. Met name wanneer de kleibovenlaag hellend wordt afgegraven (tot aan de waterlaag),  ontstaan er goede kansen voor deze unieke “brakke” flora.

Na dit proefjaar krijgt dit beheer een vervolg met de regeling voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) via de provincie Fryslân en wellicht wordt ook de aanleg van deze oeverranden langs kleinere sloten via het Wetterskip Fryslân ondersteund.

Bij succes: proef uitbreiden

Het project wordt van begin af aan gemonitord door studenten van de Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) uit Leeuwarden. Komende jaren wordt dit vervolgd, waardoor er een goed overzicht komt hoe de natuur zich langs deze oevers gaat ontwikkelen.

Programma naar een Rijke Waddenzee vindt deze ontwikkeling belangrijk, omdat hierdoor een veel natuurlijkere overgang ontstaat van Waddenzee naar het aangrenzende binnenland. De inzet is om deze pilot in de toekomst een vervolg te geven bij veel meer boeren langs de Waddenkust.

 

UPDATE:

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/06/30/friese-boeren-leggen-brakke-oevers-aan

http://klasinavanderwerf.nl/kansen-zeldzame-planten-boeren-waadrane/