Samenhangend overzicht van bevindingen literatuurstudie bodemberoering

donderdag 27 oktober 2022

Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (A&W) maakte in opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een samenhangend overzicht, een synthese, van de bevindingen uit de literatuurstudie bodemberoering Waddenzee.

Daarmee krijgen beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen een overzicht van feitelijke bevindingen over de effecten van bodemberoerende activiteiten op bodemsamenstelling en -organismen in de sublitorale Nederlandse Waddenzee. Dit ontbrak in de samenvatting van het reviewrapport, omdat de bevindingen veelal niet met zekerheid wetenschappelijk te onderbouwen zijn.

In de uitgebreide literatuuranalyse van A&W in 2019-2020 is gekeken naar de vraag hoe de effecten van menselijke bodemberoering zich verhouden tot natuurlijke bodemdynamiek.

Overzicht met achtergrond

Voor inhoudelijke discussies over mogelijke effecten en handelingsperspectief van bodemberoerende activiteiten in Natura 2000-gebied Waddenzee hadden beheerders en beleidsmakers behoefte aan een helder overzicht en enige achtergrond daarbij. En ook met de relatie tot het huidige juridische Natura 2000-kader.

Effecten menselijke bodemberoering

De nadere synthese richt zich uitsluitend op de effecten van menselijke bodemberoering op de morfologie en biotiek (bodemorganismen) in de sublitorale Waddenzee. De bevindingen per type bodemberoering zijn overzichtelijk gerangschikt en gecombineerd met een duiding van mogelijke invloeden op natuurwaarden die vastgelegd zijn in het vigerende Natura 2000-kader, zoals het Profielendocument van habitattype 1110A (Permanent overstroomde zandbanken in getijdengebied) en het Aanwijzingsbesluit Waddenzee.

Meer informatie

Ir. S. (Sonja) van der Graaf. Tel: +31 (0)6 11 48 71 20. E-mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl.

Drs. H. (Hein) Sas, Tel: +31 (0)6 53 19 34 95. E-mail: hsas@xs4all.nl.