Samenhang in werk voor vitale Eemsdelta

maandag 13 oktober 2014

In de afgelopen maand is er door twee ontmoetingen meer samenhang gekomen in de processen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de Eems-Dollard een veilige, vitale en innovatieve kuststreek is. Ook in de toekomst moet het in de Eemsdelta goed wonen, werken en recreëren zijn.

Op initiatief van het Programma naar een Rijke Waddenzee zijn er sinds 2013 afstemmingsoverleggen tussen de verschillende projectleiders van de verschillende processen. Deze processen voor een vitale Eems-Dollard zijn:

–        de uitvoering van het stroomgebiedsplan (Kaderrichtlijn Water: KRW
–        de Nederlandse inbreng aan het Integraal Management Plan (IMP/IBP)
–        het uitvoeringsprogramma Economie en Ecologie in Balans (E&E)
–        onderzoek naar Eems op Meerjarenprogramma Infra Ruimte Transport (MIRT)

Samenhang in de processen
De projectleiders zijn bij elkaar geweest om te kijken in hoeverre er samenhang is tussen deze processen en waar we stakeholders beter bij kunnen betrekken. Het gesprek is gevoerd langs de vragen;

–          welk doel dient dit proces?
–          wat is het eindresultaat, en wanneer valt dit te verwachten?
–          welke tussenresultaten zijn er te verwachten, en wanneer?
–          wat zijn de belangrijkste maatregelen op ecosysteemniveau waarop u stuurt?
–          wat zijn andere maatregelen die in uw proces er uit springen?

Gezamenlijke opgave voor de Eems
Volgens Michiel Firet van het Programma naar een Rijke Waddenzee waren de bijeenkomsten zinvol. ,,Om een voorbeeld te geven. Het leek iedereen nu veel logischer om bijvoorbeeld om formele reacties op het IMP en het MIRT tegelijk te vragen van betrokkenen. Anders was dat apart gegaan. Maar als je het tegelijk doet, benadruk je de samenhang. En zo hebben we de verschillende processen zoveel mogelijk gestroomlijnd.”

De bijeenkomsten werden afgesloten met het benoemen van de gezamenlijke opgaven. Deze is als een groslijst van actiepunten voor de komende tijd in de presentatie terug te vinden (pagina 15).