Quickscan en voorstel Menkemadam in Eems

woensdag 28 november 2012

Aaldrik Menkema uit Tjuchem heeft een idee ontwikkeld voor het oplossen van de problemen met de Eems. De gepensioneerde pleziervaarder heeft een idee uitgewerkt om tussen de Eemshaven en Knock een dam met spuiwerken en sluizen aan te leggen waarbij de stroom en het getij worden afgeremd.

De spuien in de dam zorgen voor minder getij en stroom van Eemshaven tot Herbrum en de dam is ook multifunctioneel in te zetten voor vervoer en energie. Het idee is de Eems Dollard weer ecologisch gezond te krijgen voor vogels en vissen. De economische potentie van de regio wordt benut en de achterliggende regio wordt duurzame bescherming geboden tegen de zee.

Kernbegrippen
Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft met het kennis- en koersdocument de ecologische verbeteropgave van het estuarium geagendeerd. Kernbegrippen zijn ecosysteembenadering en meebewegen met de natuur. In die denklijn is het aanleggen van deze constructie weer een symptoombestrijding.

Hydromorfologie en ecologie
PRW heeft ervoor gekozen de Menkemadam vanuit de inhoud serieus op zijn merites te beschouwen. PRW heeft de adviesbureaus Altenburg & Wymenga en Deltares gevraagd gezamenlijk een expert judgement te geven over dit idee, bezien vanuit de hydromorfologie en ecologie. De economische en juridische aspecten zijn buiten de scope van deze QuickScan gehouden.