Programma naar een Rijke Waddenzee met vier jaar verlengd

woensdag 15 oktober 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee gaat ook in de komende vier jaar werken aan natuurherstelprojecten en verduurzaming van gebruik in de Waddenzee. Staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken heeft het Programma namelijk verlengd tot en met 2018.

Dit meldt Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. PRW is onlangs geëvalueerd door het externe bureau AEF. Dit bureau constateert dat PRW in de afgelopen periode van 2010 tot  en met 2014 effectief is en bijdraagt aan het voor elkaar krijgen van initiatieven in het Waddengebied.

Uit de evaluatie blijkt verder dat de kracht van het Programma vooral ligt in het aanjagen van projecten en het verbinden van natuurorganisaties, gebruikers, bevoegde gezagen en wetenschap.

Resultaten Rijke Waddenzee
De werkwijze van PRW heeft tot concrete resultaten geleid. Staatssecretaris Dijksma benoemt in haar brief onder meer de volgende projecten:

–         Meerjarenakkoord Handkokkelvisserij,
–         Procesbegeleiding Mosseltransitie,
–         Samenwerkingsovereenkomst Economie & Ecologie in Balans Eems-Dollard,
–         Planontwikkeling Vismigratierivier,
–         ‘Zandige dijk’ op Texel

Dijksma is blij dat PRW breed wordt gedragen en mooie resultaten behaalt: ,,De werkwijze van het Programma naar een Rijke Waddenzee zie ik als een belangrijk instrument om de doelen vanuit de ‘Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk Verder’ te realiseren in combinatie met een duurzaam gebruik van de Waddenzee.”

Toekomst breed gesteund
Naast de bijdrage van het ministerie van EZ hebben ook het ministerie van I&M, de Waddenprovincies en de Coalitie Wadden Natuurlijk zich bereid verklaard bij te willen dragen aan de sturing en financiering van het Programma voor de komende periode. Die periode loopt tot en met 2018.

Uiteindelijk doel is om nog een flink aantal stappen verder te komen op weg naar het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030.

Transitie van de mosselsector 2014-2018
Tegelijk met de doorstart van het Programma zijn afspraken gemaakt over de voortgang van de mosseltransitie in de periode 2014-2018. Zowel de afspraken over de transitie van de mosselsector als de uitvoering van het programma naar een Rijke Waddenzee maken onderdeel uit van het in 2008 gesloten “Convenant Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee”.