Meer water voor Polder Wassenaar?

maandag 3 februari 2020

Polder Wassenaar: een mooie buitendijkse polder op Texel die tijdelijk ook gebruikt wordt voor pilots en onderzoek met aquacultuur. Het betreft hier een samenwerking tussen verschillende partijen. Staatsbosbeheer is de eigenaar van de polder. Stichting Zilte Zones is de initiatiefnemer van deze door het Waddenfonds gesubsidieerde pilot om kokkels binnendijks te telen. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) doet er onderzoek in afstemming met geïnteresseerde en deskundige ondernemers.

Geslaagde pilot ondanks onvoldoende watertoevoer

Stichting Zilte Zones heeft deze infrastructuur aangelegd met het doel proeven en experimenten te laten doen die uiteindelijk moeten kunnen worden opgeschaald tot commerciële toepassingen die het Wadden- of mariene ecosystemen ontlasten. In de pilot heeft het NIOZ aangetoond dat bij het telen binnendijks, kokkels in één jaar kunnen uitgroeien tot een te oogsten formaat terwijl ze in de Waddenzee daar drie jaar voor nodig hebben. In de pilot heeft het NIOZ maar met een zeer beperkt aantal kokkels proeven kunnen doen omdat de watertoevoer niet optimaal was. De hoeveelheden zeewater die met vloed binnen stromen zijn onvoldoende om de aanwezige capaciteit te benutten. De positieve resultaten geven ons de inspiratie om nu in te zetten op het functioneel houden van deze tijdelijke inrichting.

Polder Wassenaar - Stichting Zilte Zone
Polder Wassenaar: inrichting voor pilots en onderzoek met aquacultuur (foto: Stichting Zilte Zones)

Inspelen op veranderende omstandigheden

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hecht belang aan de experimenteerruimte in Polder Wassenaar omdat het de ontwikkeling van een economische en duurzame aquacultuur bevordert. Daarom helpt PRW in de zoektocht naar een kansrijke doorstart. Hoe mooi zou het zijn als in de komende jaren bedrijven kunnen experimenteren met zilte teelt en aquacultuur om het daarna in de praktijk te brengen binnen de dubbele dijken in Groningen. En niet alleen tussen de huidige dubbele dijken. We hebben te maken met de verziltingsproblematiek aan bijna de gehele noordkust. We zullen daarom breder moeten denken en met de natuur meebewegen. En wellicht op meerdere plaatsen langs de noordkust kijken hoe landgebruik optimaal kan inspelen op de veranderende omstandigheden. Ook in andere delen van Nederland speelt deze problematiek.

Aan de slag met vervolg

Samen met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen kijken we of de water inlaat kan worden geoptimaliseerd. Parallel daaraan onderzoekt de Stichting welke verdienmodellen de financiering van een doorstart kunnen rechtvaardigen.

Meer informatie:

Kijk op website Polder Wassenaar voor meer informatie over de uitgevoerde pilot.
Of neem contact op Franke Hoekstra van Stichting Zilte Zones of met Sonja van der Graaf van PRW