Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 6 november 2017

Pleidooi voor integraliteit op Deltacongres

Het deltacongres van donderdag 2 november trok ruim 1500 mensen naar Leeuwarden. Daar werden tal van onderwerpen behandeld die te maken hebben met water, veiligheid en deltanatuur.

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak met dagvoorzitter Inge Diepman over de noodzaak om meer dan ooit samen te werken. Zo moet Nederland voorbereid blijven op de gevolgen van de extremen van het weer.

Niet efficiënter, maar creatiever
Hoogleraar Maarten Hajer nam de zaal mee met zijn keynote-speech, waarin hij opriep de creativiteit te omarmen: ‘Het bestaande efficiënter maken is geen oplossing’. Ook zette hij uiteen dat klimaatmitigatie en – adaptatie in één verhaal horen.

In de verschillende parallelsessies werd vervolgens inhoudelijk doorgepraat over de thema’s van het deltaprogramma. Hierin nam PRW ook actief deel.

Integrale aanpak
Strategietrekker Wim Schoorlemmer (Randen van het Wad) was uitgenodigd om zijn expertise te delen over de integrale aanpak van projecten waar kansen liggen om de ecologische verbinding tussen land en zee te versterken in het Waddengebied. Hij is ondermeer voorzitter van de klankbordgroep van de POV-Waddenzeedijken. Daarnaast is PRW betrokken (geweest) bij een aantal projecten die tot de verbeelding spreken juist vanwege de integraliteit, zoals; Holwerd aan Zee, de Prins Hendrikdijk op Texel en de innovatieve dijkconcepten in het Eems-Dollard gebied (o.a. dubbele dijk en brede groene Dollarddijk).

Strategietrekker Peter Ros (beleving Werelderfgoed Waddenzee) begeleidde een workshop over de recreatieve kansen die er liggen zodra er dijken worden aangepast. Centraal daarbij staat het idee van de interactieve Belevingskaart. Hierin worden cultuur, natuur en historie met elkaar verbonden.

Dynamisch kustbeheer
Daarnaast gaf morfoloog Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat (en tevens verbonden aan PRW) tekst en uitleg via  een filmpje over het dynamisch duinlandschap van Terschelling. Dat deed hij samen met Boswachter Joeri Lamers van Staatsbosbeheer.

Bekijk het filmpje over duinbeheer

 

 

Misschien wil je dit ook lezen?

woensdag 11 juli 2018

Excursie bij project Vijfhuizen

Op dinsdag 10 juli gingen de klankbordgroep van de POV-W en het programmateam van Programma naar een Rijke Waddenzee samen op excursie naar gemaal Vijfhuizen.

meer lezen
woensdag 12 juli 2017

De Waddendijk als belvedère: belevingskaart Waddenkust

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een onbekende plek. Een speciale interactieve kaart wijst toeristen nu op al het moois dat er in deze regio is te beleven.

meer lezen
dinsdag 20 december 2016

Verlies biodiversiteit tegengaan met integrale aanpak

De Nederlandse ambassadeur in Mexico, Margriet Leemhuis, heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee genoemd als voorbeeld van een geïntegreerde stakeholder aanpak. Om zo verlies van biodiversiteit tegen te gaan.

meer lezen
maandag 12 september 2016

Buitengewone biologie van buitendelta ’s Waddenzee

Over de buitendelta’s van de Waddenzee is morfologisch veel bekend, maar ecologisch veel minder. IMARES heeft daarom in opdracht van het Ministerie van EZ een quickscan gedaan om  door middel van literatuurstudie een overzicht te geven van het functioneren van de buitendelta’s. De nadruk ligt hier bij op het biologische systeem en de relatie tot plannen voor zandsuppleties.

meer lezen
maandag 13 oktober 2014

Samenhang in werk voor vitale Eemsdelta

In de afgelopen maand is er door twee ontmoetingen meer samenhang gekomen in de processen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de Eems-Dollard een veilige, vitale en innovatieve kuststreek is. Ook in de toekomst moet het in de Eemsdelta goed wonen, werken en recreeren zijn.

meer lezen
vrijdag 20 juli 2012

Wadden en Zuidwestelijke Delta: overeenkomsten en verschillen

De Zuidwestelijke Delta is in veel opzichten vergelijkbaar met de Wadden. Gebieden met hoge natuurwaarden (bijv. de Oosterschelde), een complete riviermonding (de Westerschelde), intensief medegebruik (mosselvissers, grote havens, recreatie) en een lage bevolkingsdichtheid. Op werkbezoek in Zeeland zijn de overeenkomsten en verschillen met de Wadden belicht.

meer lezen