Opkomende stoffen in het Waddengebied

dinsdag 21 juli 2020

In opdracht van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is de invloed onderzocht van opkomende stoffen die via spuiwater worden geloosd in verschillende delen van de Waddenzee. Deze stoffen zijn een verzameling van vele duizenden natuurvreemde stoffen die de mens op de een of andere manier in het oppervlaktewater brengt. Het verkennende modelonderzoek van Bert Brinkman komt na een eerder onderzoek van student Yannick Kalteren.

De methode

Met een modelstudie is verkend hoe twee medicijnen, diclofenac en carbamazepine, zich verspreiden in de Waddenzee en hoe hoog de concentraties van beide stoffen zijn. Een conclusie hierbij was dat de berekende concentraties de werkelijke concentraties redelijk benaderde, op basis van een zeer beperkt aantal meetpunten in de Waddenzee. Daarnaast is geanalyseerd hoe snel water in verschillende delen van de Waddenzee ververst wordt als maat voor de snelheid waarmee verontreinigende stoffen het gebied verlaten. Dit bleek over het algemeen lang te duren, waardoor stoffen relatief lang in het gebied blijven.

Aanvullend onderzoek nodig

Met een modelberekening is vervolgens een verkennende studie gedaan naar de effecten van een veelvoud aan milieuvreemde stoffen op het ecosysteem. Hoewel de afzonderlijke effecten van de waarden diclofenac en carbamazepine minimaal zijn en in het onderzoek onder de Predicted No Effect Concentration (PNEC-waarde) bleven, kunnen de cumulatieve effecten van vele opkomende stoffen een negatief effect hebben op de ecologie van de Waddenzee. Er is echter diepgaand aanvullend onderzoek nodig om meer hierover te weten te komen.