Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 aangeboden

donderdag 16 juli 2020

Van 10 juli tot en met 14 september 2020 kunt u reageren op de ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050. We stellen het op prijs als u uw reactie toelicht met argumenten en aangeeft op welk onderdeel uw reactie betrekking heeft. De ontwerp-Agenda en de onderliggende stukken kunt u hier vinden. Hier vindt u ook de mogelijkheid om te reageren.

Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied

De ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050 beschrijft het gezamenlijk langetermijnperspectief voor het Waddengebied en formuleert gezamenlijke doelen, handelingsprincipes en stappen richting uitvoeringsprogramma teneinde deze doelen te realiseren. Het is een gezamenlijke agenda van Rijk, Waddenprovincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven in het Waddengebied.

De Agenda moet worden gezien als een beleidskader dat zelfbindend is voor die organisaties, overheden en andere betrokken organisaties, die de Agenda via een instemmingsverklaring onderschrijven. Deze ‘zelfbinding’ komt tot uiting in de doorwerking naar relevante beleidsvisies, uitvoeringsprogramma’s en /of beheer van de betrokken organisaties.

De Agenda is ook agenderend; ontwikkelingen en opgaven zijn vertaald in uitvoeringsstrategieën die verder worden uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het Uitvoeringsprogramma biedt de betrokken partijen de mogelijkheid om op basis van de uitvoeringsstrategieën gezamenlijk nieuw beleid te implementeren, maatregelen te nemen, beheer uit te voeren en te investeren in het Waddengebied. In de ontwerp-Agenda is een doorkijk naar het Uitvoeringsprogramma opgenomen. Het streven is om het eerste Uitvoeringsprogramma uiterlijk een jaar na het definitief vaststellen van de Agenda gereed te hebben, mede op basis van advies van het Omgevingsberaad.

Advies Omgevingsberaad Waddengebied
Conform de nieuwe governance structuur voor het Waddengebied is het Omgevingsberaad Waddengebied gevraagd te adviseren over de Ontwerp-Agenda. Het Omgevingsberaad heeft positief geadviseerd over de ontwerp-Agenda met enkele aandachtspunten, met als belangrijkste het garanderen van de bereikbaarheid van havens en eilanden, en de vraag om aandacht voor de manier waarop partijen zoeken naar balans tussen medegebruik en hoofddoelstelling natuur. Naar aanleiding van het advies is de ontwerp-Agenda aangepast en aangescherpt. Het concept Uitvoeringsprogramma wordt te zijner tijd ook voor advies voorgelegd aan het Omgevingsberaad.

Wat gebeurt er na de internetconsultatie?

Na afloop van de internetconsultatie worden alle ontvangen reacties gebundeld. De ontvangen reacties worden, waar mogelijk, betrokken bij de definitieve Agenda. Mogelijk kunnen de reacties ook worden benut bij het opzetten van het Uitvoeringsprogramma. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de reacties in de definitieve Agenda zijn verwerkt.

Het streven is om tijdens de Toogdag Waddengebied 2020 de definitieve Agenda vast te stellen met de ondertekening van een instemmingsverklaring door de bij de Agenda betrokken organisaties. Na vaststelling wordt de definitieve Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer.