Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 22 oktober 2018

Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden) hebben vooruitlopend op de definitieve beslissing alvast de selectieprocedure voor het handmatig oesterrapen opengesteld. De huidige experimentele vergunningen lopen eind 2018 af.  

Vissers kunnen vanaf nu tot en met 8 december hun belangstelling en bedrijfsplan voor het handmatig oesterrapen doorgeven aan de provincie Fryslan. Het nieuwe afsprakenkader gaat de huidige experimentele vergunningen op termijn vervangen.

Raapplan maken

Het nieuwe afsprakenkader is nodig omdat de betrokken partijen tot het inzicht zijn gekomen dat er in de Waddenzee beperkt ruimte is voor het rapen van oesters. In eerste aanleg worden maximaal 12 rapers geselecteerd die in aanmerking komen voor deze visserij-activiteit. De rapers dienen een gezamenlijk raapplan op te stellen. Hierin moet de manier van oesterrapen nader worden gespecificeerd. Dit raapplan vormt straks dan ook een onderdeel van de vergunning die op grond van de Wet Natuurbescherming wordt verleend.

Geen overdraagbare vergunning

In tegenstelling tot andere visserijactiviteiten op de Waddenzee worden er voor het rapen van oesters geen overdraagbare vergunningen verleend. De rapers krijgen in principe voor 6 jaar toestemming om oesters te rapen (2019-2025). Daarna vervalt deze toestemming en kan het bevoegd gezag opnieuw besluiten of de activiteit wordt doorgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Duurzame bedrijfsvoering

Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat de beheerders van de Waddenzee in controle blijven en gemakkelijk kunnen schakelen op veranderende omstandigheden. Ook is het een stimulans en een beloning voor een duurzame en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Bovendien creëert het geen nieuw overdraagbaar bezit.

Nadeel

Nadeel voor de ondernemers is dat zij een minder lange termijn zekerheid hebben. Daar dienen investeringsbeslissingen op te worden afgestemd. De verwachting is echter dat er meer dan genoeg belangstelling is voor deze visserij-activiteit.

Rijke Waddenzee

PRW voert het secretariaat voor het bestuurlijk overleg oesterrapen dat onder voorzitterschap staat van Gedeputeerde Johannes Kramer. PRW is daarnaast trekker van de projectgroep oesterrapen. In de tweede helft van 2019, zo is de ambitie, zal de nieuwe groep rapers onder het nieuwe regime van start gaan.

Oesterrapen

Sinds 2008 worden er op de Waddenzee Japanse oesters geraapt op basis van 18 tijdelijke en experimentele vergunningen. Die ervaring leert dat de Japanse oester voor kleinschalige bedrijven een welkome extra bron van inkomsten kan vormen. De waddenoester blijkt van prima kwaliteit en er is een toenemende vraag. Het rapen van oesters gebeurt echter ook op de voor vogels en andere organismen belangrijke schelpdierbanken. Het is daarom van groot belang om tot een zorgvuldige inpassing te komen. 

Meer info: website Provincie Fryslan

Misschien wil je dit ook lezen?

woensdag 6 maart 2019

Selectie oesterbedrijven Waddenzee naar eindfase

De duurzame inbedding van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee vordert. In 2018 hebben de belanghebbende partijen (overheid, natuur en visserij) onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee afspraken gemaakt over de meerjarige inbedding. Eind 2018 konden ondernemers hun belangstelling voor deze activiteit middels een bedrijfsplan kenbaar maken. Een onafhankelijke commissie heeft deze plannen beoordeeld en gerangschikt op basis van diverse criteria. Voorzitter Oosterveld heeft het vertrouwelijke advies op 6 maart 2019 aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân aangeboden.

 

meer lezen
dinsdag 30 oktober 2018

Paneldiscussie over de toekomst van de visserij in de Waddenzee

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de Waddenacademie grijpen deze première aan om een gesprek te voeren over de toekomst van de visserij in de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 13 september 2018

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte oester gelukt

Goed nieuws vanuit de klimaatkamer van het NIOZ op Texel. Voor het eerst zijn hier larven gekweekt van de platte oester.  Daarmee is een belangrijke stap gezet in herstel van dit schelpdier voor de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 29 oktober 2015

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd, maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

meer lezen
dinsdag 12 juni 2012

Japanse oester in de Nederlandse Waddenzee: een nuttige exoot?

De Japanse oester is een schelpdier dat van buiten Nederland is gekomen en de Waddenzee snel heeft gekoloniseerd. Gevaarlijk of nuttig? Op 4 juni heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee een workshop gehouden over de rol van deze exoot in de Waddenzee. Een kleine 30 personen uit de wereld van waddenbeleid, -beheer, -medegebruik en –wetenschap waren aanwezig.

meer lezen