Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

donderdag 29 oktober 2015

De Waddenunit heeft in vier uur tijd, maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

De Waddenunit telt met enige regelmaat het aantal vogels dat op een oesterbank foerageert. Volgens schipper Nico Laros zie je steeds vaker en meer vogels foerageren op gemengde oester- en mosselbanken.

,,Je hoort wel eens dat er op Oesterbanken geen vogels foerageren”, vertelt Laros. ,,De vogels zouden hun poten breken op de scherpe randen van de oesters. Nou vergeet het maar, er zitten er genoeg en ze eten tot ze vol zijn!”

Oester zelf het minst in trek
Overigens worden de oesters zelf het minst gegeten, constateert Laros: ,,De schelpdier etende vogels, zoals Scholeksters,  foerageren voornamelijk op de mosselen. Eerst werden de mosselen verdrongen door de oesters. Maar nu zien we dat de mosselen bezig zijn met een come-back. De oesters blijken prima substraat waar mosselen zich tussen in kunnen vestigen. De worm-etende vogels zie je in de slikruggen prikken op zoek naar wormen. Anderen zoeken weer naar garnalen of andere kreeftachtigen en krabben.”

De bemanning van de Stormvogel telde voor, tijdens en na het droogvallen van de oesterbank de aantallen vogels. Bij laagwater werden de meeste geteld; 881 op een bank van ca. 35 hectare groot.

De tellers noteerden 13 verschillende soorten:  Aalscholver, Rotgans, Eidereend, Scholekster, Regenwulp, Wulp, Tureluur, Steenloper, Kokmeeuw, Groenpootruiter, Stormmeeuw, zilvermeeuw en  Grote Mantelmeeuw.

Raapstrategie
De tellingen van de Waddenunit maken onderdeel uit van de ontwikkeling van een raapstrategie voor Oesters. Daar werkt PRW aan in opdracht van de provincie Fryslân.  Uiteindelijk doel is om een raapstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de natuurwaarden van de Waddenzee en die voldoende rendement oplevert voor vissers.

Rijke Waddenzee
De verschillende beheertaken van de Waddenunit (zoals monitoring, handhaving en voorlichting) vallen onder het Beheer van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee voert het secretariaat over de Beheerraad Waddengebied. Hier vindt afstemming plaats tussen de 13 verschillende beheerders in het Waddengebied.