Natuur en veiligheid hand in hand in het Waddengebied

woensdag 30 januari 2013

Het Deltaprogramma anticipeert op de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. In het Waddengebied wordt de waterveiligheidsopgave zo goed mogelijk gecombineerd met kansen voor natuur en economie. Het Deltaprogramma Waddengebied en het Programma naar een Rijke Waddenzee werken hierdoor steeds vaker samen.

Het Deltaprogramma Waddengebied werkt aan strategieën voor de dijken en zandige kust, de zoetwatervoorraad in de toekomst en optimalisatie van monitoring. De waterveiligheidsopgave is in het Waddengebied extra complex, omdat niet alleen de zeespiegel stijgt maar ook de bodem daalt als gevolg van delfstoffenwinning.

Feugelpôlle
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft laten zien dat ondermeer de Feugelpôlle op Ameland een goed voorbeeld is van hoe natuur en waterveiligheid hand-in-hand kunnen gaan. Daar is een Wadkwelder hersteld waardoor deze weer kan dienen als broedplek voor zeevogels als de Grote Stern. Het is uiteindelijk de bedoeling hier een schelpdierenbank te creëren die ook als golfbreker kan fungeren om zo de kust te beschermen.

Innovatief onderzoek
Beide programma’s zien vooral mogelijkheden voor samenwerking aan de randen van het Wad. Daarover zijn inmiddels een aantal nieuwe onderzoeksrapporten gepubliceerd die interessant zijn voor Waddenzee-professionals. De rapporten gaan bijvoorbeeld over: Stuurbaarheid van Kwelders, Meerwaardebepaling van innovatieve Dijken, en Zoekkaart voor Kwelder en Waterveiligheid.

Het volledige overzicht vindt u op: Deltaprogramma Waddengebied.