Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

woensdag 6 juli 2016

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken, om zeldzame natuurwaarden veilig te stellen en de balans met economische activiteiten te verbeteren. In het meerjarige programma ‘Eems-Dollard 2050’ staat wat ze de komende jaren gaan doen om de troebelheid van het water te verminderen.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen hebben vandaag het programma Eems-Dollard 2050 vastgesteld.

In de Eems-Dollard zijn allerlei ecologische problemen. Het MIRT-onderzoek ‘Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans’ van vorig jaar november heeft deze in kaart gebracht. Dit onderzoek was aanleiding voor de minister om samen met de provincie een inhoudelijk programma op te stellen met maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van de Eems-Dollard.

Resultaten
Dat programma ligt er nu, inclusief afspraken over samenwerking, uitvoering en financiering, met een concrete uitwerking tot en met 2020. Deze eerste fase moet leiden tot de volgende resultaten:
–          Langs de rand van het Eems-Dollard estuarium liggen nieuwe leefgebieden voor kenmerkende flora en fauna van de Eems-Dollard, in combinatie met dijkversterkingen
–          In verschillende pilots is ervaring opgedaan met nieuwe manieren om slib uit de Eems-Dollard te halen, te bewerken en een nieuwe toepassing te geven. Als voorbeeld: het slib wordt omgezet in klei, dat gebruikt wordt bij dijkversterkingen
–          Er is inzicht in kosten en baten van concepten om slib te verwerken, die passen bij de ambitie om jaarlijks 1 miljoen kuub slib uit het estuarium te halen en een nuttige toepassing te geven
–          Er bestaat meer inzicht in het samenspel van stroomsnelheden van water, zand en slib en mogelijkheden om deze dynamiek te beïnvloeden om de vertroebeling in het estuarium te verminderen

Meerjarig
‘Eems-Dollard 2050’ geeft een gedetailleerde invulling tot en met 2020 en biedt een doorkijk naar de periode tot 2050. Die lange periode is nodig om tot een ecologisch streefbeeld te komen: hoe de natuur er tegen die tijd uit moet zien. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft dit proces van een toekomstbeeld ondersteund door het organiseren van een kennistafel.

De ecologische situatie in het Nederlandse deel van het Eems-estuarium hangt nauw samen met de situatie in het Duitse deel en andersom. Dat geldt ook voor het effect van de maatregelen voor ecologische verbeteringen. Daarom is samenwerking met Duitsland essentieel om dit programma te doen slagen.

Financiën
‘Eems-Dollard 2050’ is de gezamenlijke ambitie van het Rijk en de regio. Rijk en regio stellen gezamenlijk ruim € 60 miljoen beschikbaar voor de eerste uitvoeringsfase. Dit is inclusief subsidies uit bijvoorbeeld het Waddenfonds en het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Ook de natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven in en rond de Eemshaven dragen bij.

Rijke Waddenzee
Een gezond Eems-estuarium is een belangrijk onderdeel van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee. PRW heeft dit proces dan ook ondersteund met ondermeer de inzet van de Programmamanager van Economie en Ecologie in Balans. Verder heeft PRW concreet een Kennistafel ge-organiseerd over het streefbeeld in 2050. De uitkomst hiervan is als input gebruikeb voor het Programma Eems-Dollard 2050.

Meer weten?
Economie en Ecologie in Balans Eems-Dollard