Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

woensdag 6 juli 2016

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken, om zeldzame natuurwaarden veilig te stellen en de balans met economische activiteiten te verbeteren. In het meerjarige programma ‘Eems-Dollard 2050’ staat wat ze de komende jaren gaan doen om de troebelheid van het water te verminderen.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen hebben vandaag het programma Eems-Dollard 2050 vastgesteld.

In de Eems-Dollard zijn allerlei ecologische problemen. Het MIRT-onderzoek ‘Economie en Ecologie Eems-Dollard in balans’ van vorig jaar november heeft deze in kaart gebracht. Dit onderzoek was aanleiding voor de minister om samen met de provincie een inhoudelijk programma op te stellen met maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van de Eems-Dollard.

Resultaten
Dat programma ligt er nu, inclusief afspraken over samenwerking, uitvoering en financiering, met een concrete uitwerking tot en met 2020. Deze eerste fase moet leiden tot de volgende resultaten:
–          Langs de rand van het Eems-Dollard estuarium liggen nieuwe leefgebieden voor kenmerkende flora en fauna van de Eems-Dollard, in combinatie met dijkversterkingen
–          In verschillende pilots is ervaring opgedaan met nieuwe manieren om slib uit de Eems-Dollard te halen, te bewerken en een nieuwe toepassing te geven. Als voorbeeld: het slib wordt omgezet in klei, dat gebruikt wordt bij dijkversterkingen
–          Er is inzicht in kosten en baten van concepten om slib te verwerken, die passen bij de ambitie om jaarlijks 1 miljoen kuub slib uit het estuarium te halen en een nuttige toepassing te geven
–          Er bestaat meer inzicht in het samenspel van stroomsnelheden van water, zand en slib en mogelijkheden om deze dynamiek te beïnvloeden om de vertroebeling in het estuarium te verminderen

Meerjarig
‘Eems-Dollard 2050’ geeft een gedetailleerde invulling tot en met 2020 en biedt een doorkijk naar de periode tot 2050. Die lange periode is nodig om tot een ecologisch streefbeeld te komen: hoe de natuur er tegen die tijd uit moet zien. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft dit proces van een toekomstbeeld ondersteund door het organiseren van een kennistafel.

De ecologische situatie in het Nederlandse deel van het Eems-estuarium hangt nauw samen met de situatie in het Duitse deel en andersom. Dat geldt ook voor het effect van de maatregelen voor ecologische verbeteringen. Daarom is samenwerking met Duitsland essentieel om dit programma te doen slagen.

Financiën
‘Eems-Dollard 2050’ is de gezamenlijke ambitie van het Rijk en de regio. Rijk en regio stellen gezamenlijk ruim € 60 miljoen beschikbaar voor de eerste uitvoeringsfase. Dit is inclusief subsidies uit bijvoorbeeld het Waddenfonds en het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Ook de natuur- en milieuorganisaties en het bedrijfsleven in en rond de Eemshaven dragen bij.

Rijke Waddenzee
Een gezond Eems-estuarium is een belangrijk onderdeel van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee. PRW heeft dit proces dan ook ondersteund met ondermeer de inzet van de Programmamanager van Economie en Ecologie in Balans. Verder heeft PRW concreet een Kennistafel ge-organiseerd over het streefbeeld in 2050. De uitkomst hiervan is als input gebruikeb voor het Programma Eems-Dollard 2050.

Meer weten?
Economie en Ecologie in Balans Eems-Dollard

 

rapporten en documenten in dit thema

  • woensdag 6 juli 2016

    Eems-Dollard 2050

    Het Met Meejarig Adaptief Programma voor de Eems-Dollard 2050. Belangrijkste doel is om troebelheid te verminderen (PDF, 2.3 Mb)

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 26 november 2018

Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond

Kun je landbouwgrond verrijken met Slib uit de Eems. En zo ja, zou dat ook toepasbaar zijn in andere delen van het Waddengebied?

meer lezen
donderdag 11 januari 2018

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 23 februari 2017

Sneak Preview Eems-Dollard film

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard. Dit wordt dan uitgezonden op de NPO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee mocht alvast een sneak-preview bekijken.

meer lezen
donderdag 14 juli 2016

Technasiasten doen mooie ontdekkingen voor Eems-Dollard

Het ontdekken van een slibverwerkingsfabriek in Antwerpen en het maken van een overslageiland inclusief kabelbaan. Het is zomaar een greep van de ideeën van een kleine 200 Technasiumscholieren van RSG de Borgen uit Leek.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Wat wordt het streefbeeld voor de Eems-Dollard?

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.

meer lezen
donderdag 7 januari 2016

Bundeling van kennis als aanjager voor ontwikkelingen Eems

Het uitbrengen van het Kennis- en Koersdocument Eems-Dollard en bijbehorende Inspiratiekaart in 2012 heeft een sleutelrol gespeeld in de huidige positieve ontwikkelingen rondom het Eems-estuarium. Dat stelt Marloes van Herten in haar afstudeeronderzoek Puzzling over Power voor de Universiteit van Utrecht in een onderzoek naar adaptief management in estuaria.

meer lezen
woensdag 11 november 2015

MIRT Eems-Dollard mondt uit in meerjarig adaptief programma

Begin november heeft de besluitvorming over het MIRT Economie en Ecologie in Balans plaatsgevonden. Rijk en provincie Groningen hebben afgesproken om samen een meerjarig adaptief programma op te stellen. Irene van Dorp wordt kwartiermaker namens de provincie.

meer lezen