Meer natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee

woensdag 15 oktober 2014

De mosselsector, natuurorganisaties en het ministerie van Economische Zaken hebben nieuwe afspraken gemaakt over de overgang naar een duurzamere mosselvisserij. Eén van de afspraken die in het nieuwe akkoord is gemaakt is het, onder voorwaarden, in 2018 sluiten van opnieuw 10 procent van het areaal aan mosselzaadbanken voor de mosselzaadvisserij. Voorwaarde daarbij is onder meer de beschikbaarheid van voldoende goede kweekpercelen. 

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dijksma: “We willen met deze nieuwe afspraken bereiken dat de mosselbanken op de bodem van de Waddenzee de kans krijgen zich ongestoord te ontwikkelen, terwijl de mosselsector toch kan blijven produceren. Dat is winst voor de sector en winst voor de Waddennatuur.”

Mosseloverleg
De uitgangspunten van het in 2008 gesloten Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee blijven onverminderd van kracht. Op basis van het in 2008 gesloten Convenant wordt de visserij op natuurlijke mosselzaadbanken stapsgewijs verminderd en vervangen door alternatieve manieren van zaadwinning. Mosselkweek blijft mogelijk terwijl de druk op de natuur in de Waddenzee afneemt. Een alternatief voor de visserij op natuurlijke zaadbanken is het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s).

Verder blijft het Rijk zich samen met provincies en natuurorganisaties inzetten voor natuurherstel in de Waddenzee. De nieuwe afspraken, die tot stand kwamen onder voorzitterschap van Hans Alders gelden voor de periode tot 2019.

Succes: meerjarige mosselbank
De transitie is tot nu toe een succes. De MZI’s zijn een goede alternatieve bron van mosselzaad. Door de toename van mosselzaad uit MZI’s konden twee gebieden van in totaal 468 hectare (40 procent van de in het voorjaar aanwezige mosselzaadbanken) al worden gesloten voor de mosselzaadvisserij. Bij Breezanddijk is inmiddels een meerjarige mosselbank ontstaan.

Doorstart voor Rijke Waddenzee
Naast de overgang naar een duurzamere mosselkweek zal ook in de periode tot 2019 het Programma naar een Rijke Waddenzee worden gecontinueerd. Doel is het versnellen van natuurherstel in de Waddenzee.

Projecten waar het programmabureau aan heeft gewerkt zijn onder andere: het Meerjarenakkoord voor de handkokkelsector, de uitvoering van nieuwe dijkconcepten op Texel, de ontwikkeling van de plannen voor de Vismigratierivier en de plannen voor natuurherstel in het Eems-Dollard gebied.

DOWNLOAD: Plan van Uitvoering Transitie mosselsector 2014-2018