Landschapsinclusieve landbouw verzilte gebieden

maandag 29 november 2021

Uit onderzoek van Henk-Jan Niezen, student Kust- en Zeemanagement van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, blijkt dat er toekomstperspectief is voor een gemengd zilt bedrijf. Zilte teelten als zeekraal en zeeaster zijn marktklaar. Ook zijn reguliere landbouwgewassen als de suikerbiet en de aardappel- en graansoorten van nature in bepaalde mate zouttolerant en ook andere gewassen vertonen een bepaalde zouttolerantie. Technisch gezien kunnen er kringlopen gerealiseerd worden met algen, planten, zagers, schelpdieren en vissen. De markt voor zilte teelten is echter vanwege beperkte afzetmogelijkheden vrijwel verzadigd. Momenteel is sprake van een beperkte nichemarkt. Binnendijkse zilte aquacultuur staat ook nog in de kinderschoenen, slechts een handvol ondernemers teelt op deze wijze.

De landbouwtransitie

De landbouw is in transitie en daarbij wordt gezocht naar renderende producten en productiewijzen die inspelen op de lokale omstandigheden, de biodiversiteit versterken en zo weinig mogelijk negatieve impact op de omgeving hebben. Hierbij is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw. Als daarbij extra accent wordt gelegd op het landschap, is sprake van landschapsinclusieve landbouw. Met adaptieve teelten, waaronder zilte landbouw en zilte aquacultuur, wordt ingespeeld op de klimaatverandering en toenemende verzilting.

Gunstiger toekomstperspectief

Het perspectief voor zilte producten die op land worden geteeld kan gunstiger worden als we als samenleving de drukfactoren op de Waddenzee willen verminderen door een vermindering van de impact van menselijk medegebruik. Ook de beoogde eiwittransitie in het licht van de groei van de wereldbevolking kan het potentieel op termijn vergroten.

Meer informatie

Neem contact op met: Titian Oterdoom, Tel: +31 (0)6 53 41 24 98, E-mail: oterdoom@eopm.nl