Jaarverslagen PRW en mosseltransitie 2020 naar Tweede Kamer

donderdag 27 mei 2021

De jaarverslagen van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) over 2020 zijn gereed. De jaarlijkse rapportage over de voortgang van het in 2008 gesloten “Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee” is hier onderdeel van. Demissionair minister Schouten heeft het jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2020 en de Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Naar een Rijke Waddenzee

Als netwerkenorganisatie van overheden, natuurorganisaties en gebruikers werken we aan de gezamenlijke ambitie om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken en aan de transitie naar duurzaam economisch medegebruik. In het jaarverslag Wad Veerkrachtig! 2020 lees je hoe we samen met partners werkten aan de 8 thema’s van het Programma, te weten: klimaatverandering, natuurlijke dynamiek, onderwaternatuur, vogels, visserij, randen van het wad, bereikbaarheid en mobiliteit en versterken kernwaarden Werelderfgoed.

Klimaatverandering is een belangrijk thema voor de Wadden; het vormt een van de belangrijkste bedreigingen voor het internationale Werelderfgoed Waddenzee. Zowel direct door bijvoorbeeld een stijging van temperatuur en neerslag. En ook indirect door onder andere de toename van exoten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het gebied en de kenmerkende biodiversiteit van het Wadden-ecosysteem. In alle 8 thema’s van het programma is klimaatverandering daarom een belangrijk onderwerp.

Voortgangsrapportage Mosselconvenant

Het Convenant gaat over de visserij van mosselzaad in het niet droogvallende deel van de Waddenzee. Deze is gesloten tussen de mosselsector (= Producenten Organisatie mosselcultuur), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en natuurorganisaties in de Waddenzee. PRW coördineert de begeleiding van de uitvoering van de transitie van de mosselsector.
In 2019 en 2020 is gewerkt aan een nieuwe set afspraken voor het vervolg aangezien de oorspronkelijke doelstelling van 100% afbouw van de bodemzaadvisserij in 2020 niet zal worden gerealiseerd. De gesprekken hierover hebben geleid tot nieuwe afspraken per eind december 2020.

Tweede kamer

Het jaarverslag over de mosselvisserij is samen met het jaarverslag van Programma naar een Rijke Waddenzee met een aanbiedingsbrief naar demissionair minister Schouten gestuurd. Zij heeft de jaarverslagen in de Verzamelbrief Natuur d.d. 25 mei 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.