Jaaroverzicht PRW: de top-16 van 2016

dinsdag 27 december 2016

PRW wenst iedereen een fijn en gezond 2017 toe! Zo aan het begin van het jaar is dit een mooi moment om even terug te blikken. Een jaarverslag zeg maar, maar dan even aan de hand van 16 mijlpalen uit 2016. Klik op de foto’s voor meer informatie.

prw-site

MOSSEL RECORD

Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht. Sinds 1996 is er niet zo’n grote hoeveelheid mosselzaad gevonden. Hoewel oorzaak en gevolg nog onderwerp van onderzoek zijn, is deze ontwikkeling een opsteker voor alle partijen van het Mosselconvenant. PRW begeleidt de uitvoering van het Mosselconvenant.

 

prw-site2

WERELDERFGOED WADDENZEE

De beleving van Werelderfgoed Waddenzee is een nieuwe strategie voor het Programma naar een Rijke Waddenzee. Regelmatig trekken onderwerpen uit deze strategie veel bezoekers naar de site. Afgelopen jaar was de benoeming van Gerard Kremer als boegbeeld een interessant onderwerp voor velen. Ook de speciale ‘Dag van het Wad’ trok veel bekijks, met tal van toeristische activiteiten langs de Waddenkust. PRW financiert o.a. het boegbeeld en aanjager Werelderfgoed en faciliteert ondernemers en organisaties in hun acties voor een betere beleving van het Werelderfgoed.

 

prw-site3

EEMS-DOLLARD 2050

In de komende jaren starten er in het Eems-Dollardgebied tal van projecten die als doel hebben om het gebied veerkrachtiger te maken voor de ecologie en economie. PRW ondersteunde het proces via de inzet van de programmamanager en faciliteerde o.a. kennistafels op weg naar het streefbeeld van een natuurlijk functionerend ecosysteem.

 

prw-site4

PLATTE OESTER

Ja, het kan. En ja, er is genoeg draagvlak voor. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke terugkeer van de platte oester in de Waddenzee. PRW agendeerde dit onderwerp na een bijeenkomst over harde structuren in de Waddenzee. In 2017 gaan we een pilot uitvoeren. Tijdens het onderzoek deed PRW trouwens nog een interessante ontdekking, maar dat is voorlopig nog geheim….

 

prw-site5

ECOTOPENKAART

Alleen al op de allereerste dag haalde de Ecotopenkaart meer dan 400 unieke bezoekers naar de website. De kaart moet, zeker na verloop van jaren,  veranderingen in ecosystemen en landschappen inzichtelijk maken. Zo krijg je een eenduidig beeld over de beheeropgave voor het Waddengebied. Belangrijk dus voor de Samenwerkingsagenda Beheer. PRW financierde deze Ecotopenkaart en faciliteert de samenwerking tussen alle  beheerders.

 

prw-site6

ACTIEPLAN VAARRECREATIE

Wat is een mooiere natuurbeleving dan droogvallen op het Wad? Met een bootje op een Wadplaat en genieten van de rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie voorziet in voorlichting van vaarrecreanten over wat wel en niet kan op het Wad. In 2016 onder meer door voorlichting in havens door middel van ansichtkaarten.  In 2016 is er ook ruimte geboden aan een speciale zomervaarroute voor vaarrecreanten, die tegelijkertijd de natuur meer rust geeft.

 

prw-site7

WADDENHUISBERAAD

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee en vice versa? En wat zijn de kansen en bedreigingen van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee? Over deze vragen bogen 25 wetenschappelijke experts zich tijdens het Waddenhuisberaad. Het rapport op de website werd uiteindelijk meer dan duizend keer gedownload.

 

prw-site8

SWIMWAY

De visstand in de Waddenzee daalt. Dat constateerde PRW al in 2014. In samenwerking met Denemarken en Duitsland is PRW nu doende om een  plan van aanpak op te stellen welke in 2018 tijdens de Ministersconferentie zal worden bekrachtigd. We werken nu aan een akoestische meetsysteem, het in kaart brengen van alle vispassages, ontwikkelen van een blauwdruk voor vismonitoring , etc. De Waddensea Board heeft het plan van aanpak voor de Swimway in 2016 goedgekeurd. Het uiteindelijk doel is helder: meer vissen in de Waddenzee.

 

prw-site9

PLASTIC

Plastic afval in een Werelderfgoed, dat hoort natuurlijk niet. In 2015 agendeerde PRW het onderwerp samen met Doe Eens Wad op de bestuurlijke agenda. In 2016 gingen we verder met een onderzoek naar hoe de huidige inzameling werkt. Wat opviel was dat het onderwerp veel energie oplevert bij vrijwilligers en ondernemers. Tegelijkertijd is er qua samenwerking tussen beheerders en organisaties veel winst te behalen. Eind 2016 is PRW gevraagd door alle beheerders om voor 2017 en 2018 tot een Actieplan te komen. Dit actieplan is gereed en zal in 2017 en 2018 worden uitgevoerd.

 

prw-site10

DARK SKY

Duisternis is natuurlijk een kernwaarde die hoort bij de Waddenzee: Rust, Ruimte, Duisternis. Het Waddengebied is één van de weinige plekken waar je nog echt kunt genieten van een schitterende sterrenhemel. In 2016 wist PRW samen met Stichting Feel the Night maar liefst 43 partijen te binden aan maatregelen voor meer duisternis. Tijdens de Nacht van de Nacht werd bij een feestelijke bijeenkomst de intentieverklaring ondertekend. Eind 2016 heeft PRW voor de komende twee jaar een actieprogramma opgesteld op het gebied van beleving en fysieke maatregelen.

 

prw-site11

HOLWERD AAN ZEE

Het geplande spoelmeer bij Holwerd aan Zee werkt minder goed dan eerder was gedacht. Een tegenvaller voor dit initiatief. PRW organiseerde samen met de Waddenacademie een 2de kennistafel om te zien onder welke voorwaarden een spoelmeer wel zou kunnen werken. Simpel gezegd: zonder stenen kan het spoelmeer niet functioneren. Het is nu aan bestuurders wat de vervolgstap is. PRW financiert het proces Holwerd aan Zee en trekt 2 van de 5 deelsporen.

 

prw-site12

WADDENZEEHAVENS

Sinds 2016 kunnen we met trots zeggen dat alle Nederlandse waddenzeehavens in het Nederlandse Unesco-gebied een EcoPort-certificaat hebben. Het certificaat geeft aan dat de havens de milieuwetgeving onder controle hebben en iedere twee jaar natuurmaatregelen nemen om de impact van de haven op de omgeving te verminderen. PRW heeft samen met de Raad voor de Waddenzeehavens een conferentie georganiseerd en diverse workshops gegeven voor ondernemers en natuurorganisaties, met als doel de samenwerking te bevorderen en op zoek te gaan naar kansen voor de economie en de natuur.

 

prw-site13

KWELDERBEHEER

Het is een groeiend probleem voor de Waddenzee. De kwelders verouderen, waardoor de biodiversiteit daalt. Voor het hele Waddengebied kijkt PRW samen met beheerders naar effectieve maatregelen.  Hoe combineer je kustveiligheid met kansen voor natuur en beleving?

 

prw-site14

VOGELS

Het jaar 2017 begint gelijk goed met een grote simultaantelling langs de gehele Oost-Atlantische flyway. Meer dan 1.500 tellers in 30 landen zullen in een paar weken tijd op hetzelfde moment miljoenen vogels tellen. Zo krijgen we een goed beeld over welke natuurmaatregelen effectief zijn en welke niet. Daarnaast werkt PRW aan een actieplan voor broedvogels, het gaat slecht met de broedvogels. Begin 2017 zal het actieplan gepresenteerd worden.

 

prw-site15

SCHEEEPSWRAKKEN

De bodem van de Waddenzee ligt bezaaid met scheepswrakken. Naar schatting een stuk of 1.700.  Deze cultuurhistorische wrakken moeten worden beschermd. PRW werkt samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed aan meerdere pilots waarbij bescherming, beleving en het creëren van natuur zoveel mogelijk hand-in-hand moeten gaan. Nu worden scheepswrakken kunstmatig beschermd, maar hoe mooi zou het zijn als dat bijvoorbeeld echt zeegras is of een mosselbank?

 

prw-site16

GARNALENVISSERIJ

“Save the best for last” zeggen de Engelsen wel eens en daar hebben ze gelijk in. Eind december kregen de garnalenvissers in de Waddenzee een NB-wetvergunning voor de komende zes jaar. Dat biedt zekerheid en dus ruimte om te investeren in duurzame maatregelen zoals visnetten met grotere maaswijdte (voor minder bijvangst). De gesprekken tussen garnalenvissers, overheden en natuurorganisaties waren soms pittig, maar uiteindelijk kwam er met ondersteuning van PRW genoeg vertrouwen in elkaar om deze afspraken te maken. Een mooi voorbeeld van een Rijke Waddenzee voor mens en natuur.