Innovatieprogramma Slib een stap dichterbij

maandag 5 oktober 2015

Er zit te veel slib in de Eems-Dollard. Eén van de maatregelen om daar wat aan te doen is het slib uit het systeem halen. Een meerjarig Innovatieprogramma Slib moet daarvoor oplossingsrichtingen gaan bieden.

Strategy Works, een Rotterdamse adviesbureau, deed in opdracht van Economie & Ecologie in Balans (E&E) en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) deze zomer onderzoek naar de haalbaarheid van een meerjarig Innovatieprogramma Slib. Initiatieven en ideeën werden geïnventariseerd, het draagvlak onder stakeholders verkend.

Voorbeeldige initiatieven
Enkele voorbeelden van eerste generatie initiatieven met veel potentie zijn:
– De winning van slib uit de Eems-Dollard ten behoeve van dijkversterking. Daarvoor wordt nu nog klei uit Oost-Europa geïmporteerd
– Het gebruik van waddenslib voor grondverbetering op zandgronden. De eerst resultaten van het in april gestarte proefproject bij vijf boeren in de Veenkoloniën zijn veelbelovend
– De toepassing van waddenslib om land op te hogen. Daarmee kan het effect van bodemdaling worden gecompenseerd en landbouwgebied toekomstbestendig worden ingericht

Bemoedigende resultaten
De resultaten zijn begin september gepresenteerd. “En die zijn bemoedigend”, zegt Dafir Kramer van Strategy Works. “We hebben niets nieuws bedacht, maar wel een gemeenschappelijke deler gevonden. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat dit vraagstuk een oplossing nodig heeft en de wil om ermee aan de slag te gaan is er eveneens. Dat zie ik als een groot winstpunt. Tot nu toe ontbraken regie en een uniforme aanpak. Alle partijen willen door samenwerking, kennisdeling en elkaars kracht te gebruiken het slibprobleem te lijf.”