Getijdenenergie rendabel bij sluizen Lauwersoog

woensdag 10 juli 2019

Het is economisch rendabel om energie op te wekken via getijdenbeweging door de sluizen van Lauwersoog. Door middel van elektrolysers kan de energie vervolgens worden omgezet tot waterstof. Zo kan de lokaal opgewerkte duurzame energie een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities rondom waterstof en versterking van de economie in deze regio, zoals recent bepleit in het Manifest Lauwerskust.

 Dit blijkt uit een studie van Humsterland Energie in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het grote voordeel van energieopwekking via getijdenstroom is dat het veel minder afhankelijk is van het weer, zoals bij zon- en windenergie. Het getij is altijd in beweging en kan daardoor veel constanter energie opwekken. Bovendien is het duurzaam en kan waterstof ook makkelijk worden opgeslagen.

Alternatieven (nog) niet rendabel

De onderzoekers hebben niet alleen gekeken naar getijdenenergie, maar zij hebben ook andere varianten doorgerekend. Energieopwekking op de Waddenzee uit stroming is echter (nog) niet rendabel. Dit heeft met de relatief lage stroomsnelheid op de Waddenzee te maken en de moeilijkheden om de opgewekte stroom af te kunnen voeren. Ook energieopwekking uit de afvoer van het zoet water zoals dat in de huidige situatie gebeurt bij de R.J. Cleveringsluizen levert te weinig op.

Energie voor 2.000 huishoudens

Door uit te gaan van een herintroductie van een gedempt getijde in het Lauwersmeer kan voor circa 2.000 huishoudens aan duurzame energie worden geleverd. Deze energie kan ook worden gebruikt voor de verduurzaming van de bedrijven in Lauwersoog en de ontwikkeling van een waterstof-economie. Het gaat om een investering van zo’n 6.6 miljoen euro die in tien jaar tijd kan worden terugverdiend.

Veiligheid gewaarborgd

De stroom moet dan opgewekt worden door 24 turbines (met een diameter van drie meter) te plaatsen in de schuiven van Lauwersoog. De turbines zijn visvriendelijk: minimaal 99% komt er ongeschonden doorheen. De sluisdeuren zullen dan zoveel mogelijk open blijven staan, zodat er ruimte is voor gedempte getijdenwerking. In geval van nood kunnen de sluisdeuren weer dicht zodat de waterveiligheid van het gebied en de bewoners gewaarborgd blijft. Ook moeten de turbines omhoog kunnen om regenwater snel af te voeren.

Meerdere belangen

Realisatie van een getijdencentrale bij Lauwersoog leidt wel tot verandering van het Lauwersmeergebied. Als gedempt getijde wordt geïntroduceerd op het kustmeer wordt het water namelijk zouter en het waterpeil dynamischer. Voor andere functies als de landbouw en recreatie geldt dat aanpassingen noodzakelijk zullen zijn bij realisatie van de getijdencentrale. Ook de natuur zal dynamischer worden met meer slikken en platen in het gebied en versterking van de vispopulaties. Het spreekt voor zich dat de realisatie van een getijdencentrale alleen mogelijk is indien het gebied hier ook mee instemt.


Programma naar een Rijke Waddenzee werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. De Stichting Humsterland Energie heeft in opdracht van PRW de mogelijkheden van energieopwekking uit waterstromen in het Lauwersmeergebied onderzocht.

Meer informatie bij:
Jeroen van Herk, Programma naar een Rijke Waddenzee, E jeroen@oakconsultants.nl T 06 4301 1508