Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

donderdag 22 december 2016

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

Deze lange doorlooptijd maakt het mogelijk voor de sector om te investeren in nieuwe, meer duurzame vistechnieken. Het gaat dan bijvoorbeeld om technische maatregelen zoals het vissen met een grotere maaswijdte (minder bijvangst), beperking van de vistijd en de ontwikkeling van lichtere tuigen (brandstof en bodem).

Bij alle partijen (overheden, natuurorganisaties en vissers)  is er na een reeks van goede en soms pittige gesprekken volop vertrouwen in een goede uitwerking van de afspraken. ,,Dat geeft een enorme impuls voor het onderling  vertrouwen in elkaar”, vertelt de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer, die de gesprekken over de Waddenzee voorzit. Hij wordt daarbij ondersteund door het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,De ambitie van alle partijen is om de  impact van de garnalenvisserij op de Waddenzee en Noordzee te halveren. Dat maakt de visserij toekomstbestendig en geeft ruimte voor natuurontwikkeling.”

Black-box
Naast de diverse overeengekomen maatregelen verplicht de huidige vergunning de deelnemende schepen om vanaf 1 januari 2017 een blackbox met plaatsbepaling aan boord te hebben. Dit instrument is van groot belang voor de handhaving van de regels in de gesloten natuurgebieden in de Waddenzee (artikel 20-gebieden)en in het Natura 2000 gebied Noordzeekustzone. Het systeem biedt daarnaast waardevolle informatie over de visserij-inspanning in de tijd en de verspreiding over het visgebied.

De technische maatregelen, de blackbox en de meerjarige vergunning zijn een belangrijke stap voor een meer duurzame vorm van garnalenvisserij door deze sector. Het Werelderfgoed Waddenzee en de Noordzee zullen daarvan profiteren. Daarmee wordt er invulling gegeven aan de afspraken in Viswad (Waddenzee) en VIBEG kader (Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan).

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee is een samenwerkingsverband van overheden, natuurorganisaties en gebruikers van het Wad. PRW begeleidt onder meer de uitvoering van meerdere visserij-afspraken in het Waddengebied, waaronder de garnalenvisserij.   Het doel is een Rijke Waddenzee voor mens en natuur.