Zeven scenario’s voor verbetering natuur Eems

woensdag 19 juni 2013

Het getij in de Eems kan in een ‘rustigere ademhaling’ komen door zeven scenario’s. Het gaat ondermeer om het versterken van het 2-geulenstelsel, het uitbreiden van de komberging en het verbinden van de Westerwoldse Aa met de Eems. De ideeën worden de komende maanden doorgerekend op hun ecologische meerwaarde.

Dat is de belangrijkste uitkomst van de werkbijeenkomst die op vrijdag 14 juni in Groningen werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Tijdens de Workshop “Measures for ecological improvement of the Ems-estuary” bogen de genodigden zich over een eerste Maatregelenkaart. Deze is tijdens de workshop vervolgens verder aangescherpt tot zeven scenario’s.

Haalbare ideeën
De zeven scenario’s zijn bedoeld om het water rustiger door de Eems te laten lopen, terwijl er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met economische kansen.

  1. Hermeandering Eems via Dollard en oude meanders rivier; verbinding Westerwoldse Aa en Eems
  2. Vergroten intergetijdegebied door o.a. het terugleggen van dijken zodat het slib weg kan
  3. Grootschalig herstel meergeulensysteem (dus niet één diepe geul, maar meerdere)
  4. Vergroten Dollard, verbeteren verbinding Westerwoldse Aa (sluis terugleggen en zoet-zout overgang) en zoetwatertoevoer vergroten
  5. Grootschalige verandering monding (dichtzetten) door bijvoorbeeld een balansplaat die de stroming vermindert
  6. Verruwing van de bodem om de stroming te remmen door bijvoorbeeld betonblokken
  7. Haveneiland of bijvoorbeeeld een omleidingskanaal voor scheepvaart

Doorrekening op kansrijkheid
De maatregelen zullen de komende maanden worden onderzocht langs 3 modellijnen. Er wordt gekeken naar hydrodynamiek (waterbewegingen), er wordt exploratief onderzoek gedaan (wat heeft, welk effect op natuur?) en er vinden doorekeningen plaats van de lange-termijneffecten (doorrekening tot primaire productie).

De verwachting is dat de doorrekening van de modellen is afgerond in november. De maatregelen zouden daarna kunnen worden vastgelegd in convenanten zoals Economie&Ecologie in Balans en IMP-Eems.