Eindrapport Verkenning naar een Zilte Lauwerskust

donderdag 28 januari 2021

In 2019 ontwikkelden 5 Friese en Groningse ondernemers uit het gebied het Manifest Lauwerskust. Dit gebeurde met ondersteuning van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en de Waddenvereniging. De intentie van de ondernemers is om actief en positief bij te dragen aan de toekomst van het gebied. Wat hen bindt is een gevoel van trots voor de regio en een gezamenlijk beeld van de toekomstmogelijkheden voor landbouw, natuur, visserij, wonen, recreatie en duurzaam ondernemen. Het Manifest bestaat uit 5 bouwstenen:

  1. Een toekomstbestendig kustgebied met een robuust karakter
  2. Innovatiegebied ecologische economie
  3. Gebiedseigen, duurzame energie
  4. Versterking regio: unieke kwaliteiten
  5. Bottom-up aan de slag

Een verkenning als vervolg

Onder regie van PRW en met ondersteuning van SMARTLAND en OAK consultants is als vervolg een verkenning uitgevoerd met de volgende focus:
• Verkennen van de mogelijkheden van een kwalitatieve impuls voor 1. Klimaatadaptatie, 2. Natuur en 3. Lokale economie voor het noordelijk deel van het Lauwersmeer;
• Uitbouwen en door-ontwikkelen van het lokale partnership rond deze bouwsteen van Manifest Lauwerskust.

Werksessies met thema-tafels

In het project is in drie werksessie met gebiedspartijen, ondernemers, beheerders, maatschappelijke partijen en overheden gewerkt aan de verkenning van de mogelijkheden binnen bestaande randvoorwaarden. Hierbij werkten wij met de volgende thema-tafels:

  1. Klimaatverandering en ecosysteemherstel;
  2. Trekvissen en visserij (beroeps- en sportvisserij);
  3. Recreatie, beleving en identiteit.

Uitwerking tot ruimtelijk voorstel

Voor alle drie de thema’s zijn er interessante resultaten behaald. De resultaten voor klimaatverandering en ecosysteemherstel zijn uitgewerkt tot een ruimtelijk voorstel waarin waterveiligheid, natuurherstel, recreatieve beleving en zoet water voor de landbouw op een ambitieuze manier worden gecombineerd. Vertrekpunt hierbij waren randvoorwaarden vanuit waterbeheer en geen overlast van zout water voor anderen.