Een open doorgang voor Polder Wassenaar?  

dinsdag 23 augustus 2022

Al langer ondersteunt PRW Stichting Zilte Zone met een verkenning naar het verbeteren van de watertoevoer in Polder Wassenaar. In deze buitendijkse polder ligt een unieke tijdelijke onderzoekslocatie voor Mariene Aquacultuur. De watertoevoer voor de kokkelexperimenten was echter onvoldoende. Al snel ontstond het idee om in plaats van het vergroten van de watertoevoer middels de hevel te kijken of een open doorgang naar de Waddenzee niet een veel mooiere en natuurlijkere oplossing zou bieden. Samen met de meest betrokken partijen, Staatsbosbeheer, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, NIOZ en enkele andere belanghebbenden zoals Rijkswaterstaat en vogelaars is een plan ontwikkeld; eerst hebben we de mogelijkheden verkend, daarna een natuurschets opgesteld en nu is het definitieve voorontwerp afgerond.

Van randvoorwaarden via hydro morfodynamische modellering naar voorontwerp

In eerdere stappen hadden verschillende belanghebbenden hun eisen gedefinieerd. Voor Staatsbosbeheer geldt bijvoorbeeld dat de waardevolle vegetaties van lage duinen, in het noordelijke deel van de Polder, in stand moeten blijven. Voor het Hoogheemraadschap mag de veiligheid van de primaire waterkering niet in het geding komen. Bureau Waterproof heeft gebaseerd op deze voorwaarden stap voor stap het gebied ingericht en een voorlopig schetsontwerp ontwikkeld. Na toetsing door de belanghebbenden is dit ontwerp doorgerekend met hun numerieke, hydrologische model om te kijken of het ontwerp voldoet aan de hydrodynamische en morfologische eisen. Zo is gecontroleerd of het ontwerp voor voldoende watervolume door de proefbassins zorgt en of het te verwachten is dat de geul op het wad van nature open blijft of naar verwachting zal aanzanden. Ook is er gekeken naar de effecten van het toelaten van getij op de omgeving waaronder het effect op de primaire waterkering. Uiteindelijk is in samenwerking met bureau SWECO een definitief voorontwerp gepresenteerd.  

Wel of niet afsluiten?

Voor het doen van de proeven is het noodzakelijk dat de proefbassins niet overstromen. Bij een waterstand van NAP +0.65 m moet de watertoevoer kunnen worden afgesloten. Het voorontwerp bevat dus ook een dijkdoorlaat met regelwerk (schuiven). Op termijn, wanneer de proefbassins worden verwijderd zal dit regelwerk overbodig zijn en mag de Waddenzee weer onbeperkt naar binnen stromen. In overleg met het Hoogheemraadschap wordt er nog wel gekeken hoe de waterveiligheid bij extreem hoge waterstanden gegarandeerd blijft.

En zo worden de randen van het Wad weer een klein beetje minder hard wat de natuur zeker ten goede zal komen. Een voorbeeld van de mogelijkheden van systeemherstel.

Meer informatie?

ir. S. (Sonja) van der Graaf, proces- en projectmanager. Tel: +31 (0)6 11 48 71 20. Mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl.