Inzet op natuur én dijkversterking aan de Friese Waddenzeekust

maandag 30 maart 2020

Wetterskip Fryslân gaat de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool en het Lauwersmeer versterken. De dijk voldoet niet overal meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een lengte van 47 kilometer wordt de dijk versterkt. De dijkversterking wordt gecombineerd met het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur aan de rand van de Friese Waddenzeekust.

In het najaar van 2019 zijn Rijkswaterstaat, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân gestart met het verkennen van de ecologische kansen langs het dijkversterkingstraject. Rijkswaterstaat doet dit in opdracht van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW*). Het PAGW streeft naar toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Voor het realiseren van het PAGW doel in de dijkversterkingsopgave Koehool-Lauwersmeer is een rijksbudget van € 37,5 miljoen gereserveerd. De versterking van natuur en dijk wordt tegelijkertijd uitgewerkt.

De verkenning hiervoor is uitgevoerd onder begeleiding van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Uit de verkenning zijn een aantal kansen naar voren gekomen, waaronder het ontwikkelen van zoet-zoutovergangen in de dijk en natte natuur binnendijks, het versterken van de kwelders buitendijks en het inzaaien van kruiden en bloemen op de dijk. De ecologische kansen kunt u bekijken in het eindrapport.

Dit jaar gaan we in gesprek met de samenwerkingspartners en de omgeving om te kijken hoe we de ecologische kansen samen kunnen uitwerken. Er worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren, bewoners en andere betrokken partijen.

*Opdrachtgevers voor PAGW zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn namens het Rijk de uitvoerende partijen.

Meer informatie.
Via de perstelefoon van Wetterskip Fryslân: 058 203 0606.
Contactpersoon vanuit PRW is Jeroen van Herk.