Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens

woensdag 3 juli 2013

Het programma Building With Nature Waddenzeehavens focust haar activiteiten nu op 5 projectvoorstellen. De focus ligt daarbij op natuurontwikkeling en het duurzaam oplossen van de slibproblematiek voor Waddenzeehavens, zoals Den Helder, Harlingen en Delfzijl.

De beoogde projecten liggen verspreid langs de Waddenkust waarbij vooral de mate van slibproblematiek een belangrijk criterium is geweest. Bij Delfzijl wordt gedacht aan het verleggen van de havenspui. De overgang van zoet naar zout water is een belangrijke veroorzaker van de slibproblematiek. Daarnaast is het de bedoeling om in Delfzijl te experimenteren met pionierkwelders.

Bij Harlingen zijn er plannen met een slibmotor bij Roptazijl, waardoor er eveneens kwelders kunnen ontstaan. Bij Den Helder wordt gekeken naar het sturen van het sedimentatiepatroon. Daarbij wordt ondermeer gedacht aan de zoet-zout gedreven sedimentatie. Zet je bijvoorbeeld de sluizen alleen open bij eb, dan heb je minder sedimentatie en hoef je ook minder te baggeren.

Samenwerking
Deze plannen zijn gekomen vanuit het programma “Building with nature Waddenzeehavens.” Dit is een samenwerkingsverband tussen Ecoshape (onafhankelijke kennisinstellingen, ingenieursbureaus en waterbouwbedrijven), De Coalitie Waddenzeehavens (Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl) en het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Het is de bedoeling dat er dit najaar een Waddenfondsaanvraag ligt voor de realisatie van de projectvoorstellen.

Meer info:
Start pilotstudie dichtslibben Waddenzeehavens