Discussiepaper voor een Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

maandag 23 april 2018

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft op verzoek van het Ministerie van I&W een discussiepaper gemaakt over een veerkrachtig Voedselweb. Het RCW gebruikt de twee documenten om tot een advies te komen voor toekomstig beleid over de Waddenzee.

Het PRW constateert een aantal knelpunten die in het uitwerkingsdocument uitvoerig worden beschreven. Het gaat ondermeer om de volgende knelpunten:

+ Klimaatverandering
+ Het Waddenecosysteem is sterk ingesnoerd door bijvoorbeeld dammen en dijken
+ Het bodemleven is nu te eenzijdig
+ Veel gebieden in en rondom de Waddenzee zijn niet meer geschikt voor (trek)vissen
+ Met name het broedsucces is te laag bij broedvogels
+ Aantasting van ecologische functies door exoten, (micro)plastics, medicijnresten, etc.
+ Wet- en regelgeving is te statisch voor de dynamische Waddenzee

Veerkrachtig Voedselweb

Om de ontwikkeling naar een “Rijke Waddenzee” mogelijk te maken, stelt PRW voor dat alle waddenpartners de onderstaande strategieen ondersteunen en er een bijdrage aan leveren. Zo komt er een nieuwe impuls voor het ‘hoe’. Dit is er op gericht om de knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen. Op hoofdlijn gaat het dan om de volgende stappen:

1. Vergroot de dynamiek waar het kan
2. Verbeter de omstandigheden voor biobouwers
3. Versterk de ecologische samenhang in het Waddengebied
4. Zet in op verduurzaming van het gebruik
5. Ontwikkel de kennis over Waddenecosysteem langs meerdere sporen
6. Aansturen van Waddengebied-overstijgende thema’s

Slotadvies

De discussiepaper is onlangs besproken in het Regiecollege Waddengebied. Het RCW hecht er aan om bij de verdere uitwerking van deze zes strategieen ook te letten op andere punten. Het gaat dan vooral om het versterken van de onderlinge samenwerking (zoals in het Eems-Dollardgebied). Maar investeer ook in kennisontwikkeling en creeer meer draagvlak voor natuur bij de eigen bevolking.

Het RCW geeft uiteindelijk een slotadvies richting de stuurgroep van de Gebiedsagenda Wadden 2050.
UPDATE: het slotadvies is afgerond en openbaar

Discussiepaper GAW2050

De uitwerking van de discussiepaper Veerkrachtig Voedselweb, is één van de vijf discussiepapers. De andere vier zijn: Havens, Open Landschap, Duurzame Energie en Verduurzaming Bereikbaarheid. Alle discussiepapers vind je op de Website van de Gebiedsagenda 2050.

Achtergrond

In 2019 eindigt de planperiode van de Structuurvisie Waddenzee (voorheen PKB). Daarom gaan Rijk en regio met elkaar aan de slag om gezamenlijk de ambities naar de toekomst te formuleren voor natuur, havens, economie, duurzame energie, visserij, werkgelegenheid, bereikbaarheid en meer. En om deze ambities te vertalen naar beleidsvoornemens en maatregelen. De gebiedsagenda 2050 geeft richting aan dat proces.

Meer weten: GebiedsAgenda Wadden 2050