Agenda Waddengebied 2050 aangeboden aan Tweede Kamer

zaterdag 19 december 2020

De Agenda voor het Waddengebied 2050 is vrijdag 11 december 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het toesturen van de Agenda voor het Waddengebied 2050 vormde het sluitstuk van een intensief proces. Sinds 2017 hebben de regio en het Rijk met elkaar een traject doorlopen om te komen tot een gezamenlijk richtinggevend en integraal perspectief op de ontwikkeling van het Waddengebied. De Agenda is opgesteld in samenwerking met provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven in het Waddengebied. Betrokkenen beseffen dat de bescherming van de Waddenzee en het verwezenlijken van de natuurambities alleen mogelijk is als deze worden bezien in samenhang met andere gebiedsopgaves.

AGenda met nota van antwoord

In juli 2020 werd de ontwerp-Agenda ter consultatie voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in ruim 60 reacties. Soms kort, maar vaak uitgebreid en goed onderbouwd. Men is trots op het gebied, maar tegelijkertijd ook bezorgd. Hoe zorgen we ervoor dat het natuurlijke, het mooie van het Waddengebied blijft? Maar ook vragen of en hoe economische sectoren als bijvoorbeeld visserij en landbouw hierbij passen. De reacties en de antwoorden hierop zijn gebundeld in de Nota van Antwoord die tegelijk met de Agenda is aangeboden aan de Kamer.

vervolgĀ 

In het afgelopen Bestuurlijk Overleg Waddengebied Rijk-Regio is afgesproken om komende zomer het Uitvoeringsprogramma met elkaar te bespreken. Parallel aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma zal, in lijn met de motie Dijkstra en Geurts, worden gestart met een brede impactanalyse om zo de effecten op ecologie en economie in balans met elkaar te kunnen afwegen. De impactanalyse zal worden opgesteld met de bij het Uitvoeringsprogramma betrokken partijen. Mocht uit de impactanalyse dan wel uit de uitwerking van de acties blijken dat onvoldoende (kosten)effectief wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen, dan zullen de Agenda en het Uitvoeringsprogramma in overleg met de betrokken partijen worden aangepast.