Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 14 mei 2018

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met veel broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

De Waddenzee is het leefgebied van zo’n 12 miljoen vogels die er korte of langere tijd verblijven om te rusten, te eten of te broeden. De meeste soorten hebben het er moeilijk. Uit de internationale Flyway-telling (2014 en 2017) weten we dat hoe meer een vogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de soort gaat.

Internationaal probleem

Internationaal wordt dat erkend. Op de vorige trilaterale Waddenconferentie, vier jaar geleden in het Deense Tønder, namen Nederland, Duitsland en Denemarken het Trilaterale Actieplan Broedvogels Waddenzee aan. Inmiddels is nu de uitwerking klaar voor de Nederlandse situatie. Een aantal maatregelen loopt al in de praktijk.

Zo is het gebied bij de pier van Holwerd (Staatsbosbeheer) onlangs heringericht, ondermeer met een vogeleiland om predatie door vossen te voorkomen . En ook Hegewiersterfjild bij Harlingen (Natuurmonumenten) is goed voorbeeld. Dit binnendijkse natuurgebied heeft bovendien geen last van overstromingen. Of wat denk je van het vogeleiland midden in de Eems-Dollard?

Integrale afstemming van de plannen

Ondanks deze maatregelen is het Actieplan voor Broedvogels nodig.  Dit plan wordt op de trilaterale Regeringsconferentie in Leeuwarden gepresenteerd (17/18 mei). De Waddenprovincies zijn er bij betrokken, wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd en er is uitvoerig gepraat met de organisaties die de waddennatuur beheren. Zo zijn de knelpunten in beeld gebracht en de maatregelen integraal afgestemd. Die afstemming is belangrijk om dubbelingen of eenzijdigheid te voorkomen.

Het Actieplan voor Broedvogels is nodig omdat niet alleen een halt moet worden gebracht aan de dalende vogelaantallen. Het is de bedoeling dat ze een nieuwe impuls krijgen. ,,Als de aantallen op dit lage nivo blijven dan zullen de wadvogels in de toekomst afhankelijk blijven van menselijke ingrepen. We willen weer omhoog met de aantallen. Alleen op die manier krijgen we een gezonde vogelstand die tegen een stootje kan”, weet Jonna van Ulzen, strategietrekker bij PRW.

Nieuwe impuls voor vogelstand Waddenzee

Het doel is om van 21 soorten broedvogels de negatieve trend om te buigen. Dat vraagt om extra maatregelen in het natuurbeheer, aan het terugbrengen van dynamiek, met stuifduintjes, en het creëren van broedgelegenheid voor soorten als meeuwen en sterns.

De uitvoering van het Actieplan Broedvogels kost uiteraard een paar centen. Het meeste daarvan is gedekt via de huidige beleidsverplichtingen zoals N2000 en PAS. Het gaat dan om een bedrag van zo’n 34 miljoen euro. Voor de impuls is echter nog een aanvullende financiering van 16 miljoen euro nodig voor de periode tot 2028. De samenwerkende natuurorganisaties in het Waddengebied gaan nu aan de slag met deze opgave.

Artikel Leeuwarder Courant / Dagblad van het Noorden

rapporten en documenten in dit thema

  • vrijdag 11 mei 2018

    Actieplan Broedvogels Waddenzee

    Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd

    naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 28 februari 2019

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

meer lezen
dinsdag 22 mei 2018

Uitkomsten 13e Waddenzeeconferentie

Een paradijs voor broedvogels, een herstelde visstand, een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en een verdere verduurzaming van de havens rondom de Waddenzee. Dat is de uitkomst van de 13de Trilaterale Waddenzeeconferentie in Leeuwarden.

meer lezen
maandag 9 mei 2016

Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

Een internationaal plan van aanpak moet de stand van broedvogels op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren. Het CWSS heeft het plan geschreven. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is het plan een welkome aanvulling.

meer lezen
donderdag 17 september 2015

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt de zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat.

meer lezen
donderdag 30 mei 2013

Broedkolonies Engelsmanplaat weggespoeld

De vogelnesten van dwergsternen, visdiefjes en noordse sternen rond de Engelmansplaat in de Waddenzee zijn volledig weggespoeld. Dit blijkt uit waarnemingen van de Waddenunit.

meer lezen