Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

vrijdag 11 januari 2019 Vismonitoring op de Waddenzee bij Schiermonnikoog

Klimaatverandering belangrijke reden verandering visbestanden

Grindwinning, oliewinning/verwerking, militaire activiteiten, visserij, baggeren, constructies op zee, eutrofiëring en klimaatverandering (temperatuur, saliniteit en variatie in zeestromingen) zijn belangrijke knelpunten voor de ontwikkeling van haring (Clupea harengus) in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 10 december 2018

Bijeenkomst over vispopulaties in Harlingen

PRW organiseerde in Harlingen een bijeenkomst over vispopulaties in de Waddenzee voor een breed gezelschap van stakeholders vanuit visserij, de wetenschap, overheid, belangenorganisaties en terreinbeheerders.

meer lezen
maandag 26 november 2018 Onderwaternatuur Waddenzee

Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

Het Waddenfonds kent een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

meer lezen
maandag 22 oktober 2018 Onderwaternatuur Waddenzee

Bosatlas van de Wadden is een mooie ontdekkingsreis

De Bosatlas van de Wadden is klaar! De Bosatlas behandelt een breed scala aan onderwerpen: Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder. PRW is erg blij dat er veel aandacht is voor de onderwaternatuur.

meer lezen
vrijdag 19 oktober 2018 Een school haring

Onderwaterbeelden vispassage Den Oever

Bij de vispassage bij Den Oever zijn onderwaterbeelden gemaakt om het gedrag van de vissen die van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken te monitoren. Dit meldt de Nederlandse Vissersbond.

meer lezen
donderdag 13 september 2018 PlatteOesters_NIOZ-PascalleJacobs

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte oester gelukt

Goed nieuws vanuit de klimaatkamer van het NIOZ op Texel. Voor het eerst zijn hier larven gekweekt van de platte oester.  Daarmee is een belangrijke stap gezet in herstel van dit schelpdier voor de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018 Een zeeprik wordt gezenderd bij de Afsluitdijk.

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
woensdag 22 augustus 2018 Kokkelsterfte op het Wad. Veel kokkels zijn door het warme weer omgekomen.

Extreme kokkelsterfte op droogvallende platen Nederlandse kustwateren

Kokkels zijn massaal gestorven op de droogvallende platen in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. De kokkelsterfte is vermoedelijk veroorzaakt door het warme weer. Dit meldt Wageningen Marine Research.

meer lezen
maandag 13 augustus 2018 Praatplaat over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig of moeten we juist niets doen?

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

meer lezen
dinsdag 17 juli 2018 Zeehonden van iets te dichtbij inde Waddenzee. FOTO: Herman Verheij

Onduidelijkheden over rol toppredatoren Waddenzee

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen.

meer lezen
vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018 Deze paling is gezenderd voor het project Eemsvissen in beeld. Ze worden weer teruggezet.

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
maandag 4 juni 2018 Eieren van Pijlstaartinktvis in de Waddenzee_Waddenunit_Nico Laros

Bijzondere vondst: Trossen eieren van pijlinktvis

De Waddenunit heeft onlangs een bijzondere vondst gedaan in de Waddenzee. Op het mosselrekje in het Oosterom (iets ten zuiden van  Terschelling)  trof de bemanning enkele trossen eieren van een pijl(staart)inktvis

meer lezen
maandag 14 mei 2018 Onderwaternatuur Waddenzee

Onderwaternatuur Waddenzee op de kaart

De onderwaternatuur van de Waddenzee is lang niet bij iedereen goed in beeld. Daarom heeft PRW samen met natuurorganisaties, wetenschappers en vissers een onderwaterkaart gemaakt. Dit wordt ondermeer input voor toekomstige beleidsprocessen.

meer lezen
maandag 14 mei 2018 Swimway vraagt aandacht voor trekvissen in de Waddenzee

Swimway: herstel van de visstand in de Waddenzee

Van de kinderkamerfunctie voor platvis is weinig meer over, de visserij op zeebaars en harder is vrijwel geheel stil komen te liggen en echt grote vissen zijn nog slechts sporadisch aanwezig. Via het Swimway concept wil een internationaal team van deskundigen en gebruikers beter begrijpen waar de schoen wringt. Zo kan de slag gemaakt worden naar een duurzaam herstel van de visstand.

meer lezen
dinsdag 1 mei 2018 Tulp geeft uitleg over Swimway en monitoring vis.

Presentatie visstand Waddenzee

Tijdens de stakeholderbijeenkomst van de Swimway Wadden Sea presenteerde Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research de hoofdlijnen van wat er bekend is van de visstand in het Nederlandse deel van de Wadden. Op speciaal verzoek is de presentatie nu ook te downloaden via deze website.

meer lezen
maandag 23 april 2018 Discussiepaper Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Discussiepaper voor een Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee  heeft op verzoek van het Ministerie van I&W een discussiepaper gemaakt over een veerkrachtig Voedselweb. Het RCW gebruikt de twee documenten om tot een advies te komen voor toekomstig beleid over de Waddenzee.

meer lezen
maandag 16 april 2018 Floor onderzocht de besluitvorming over natuurbescherming in de Waddenzee

Kennis-onzekerheden in de Waddenzee versterken rol wetenschap

Onzekerheden in kennis zorgen er voor dat de rol van de wetenschap juist sterker wordt in het proces van politieke- en maatschappelijke besluitvorming over natuurbescherming. Dit concludeert Judith Floor op basis van haar promotieonderzoek waarbij ze de besluitvorming onderzocht aan de hand van drie casussen.

meer lezen
dinsdag 10 april 2018 Vissers maken de touwen klaar om in het water te hangen. FOTO: Nico Laros/Waddenunit

Mosselkwekers klaar voor de vangst van mossellarven

Ook in 2018 zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) inmiddels weer in het water gehangen door de mosselkwekers op de Waddenzee. Dit doen zij om straks de mossellarven op te vangen, in de hoop dat dit uitgroeit tot mosselzaad.

meer lezen
donderdag 5 april 2018 Platte oester in de Waddenzee

Symposium: herstel schelpdierbanken

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken. Het symposium is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl opgeven.

meer lezen
maandag 19 februari 2018 Platte oester in de Waddenzee

Dode schelpen belangrijk voor terugkeer platte oester

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere schelpdiersoorten blijken geschikt voor aanhechting van de platte oester. De verschillen worden vooral bepaald door het aanbod van geschikt substraat.

meer lezen
woensdag 24 januari 2018

Programmateam PRW: hoe duur is de natuur?

Het Programmateam PRW ging op 23 januari over ecosysteemdiensten en de DPSIR-methode. Belangrijke onderwerpen voor een paar lopende beleidsprocessen. De presentatie’s vind je nu online.

meer lezen
donderdag 11 januari 2018 Deze paling is gezenderd voor het project Eemsvissen in beeld. Ze worden weer teruggezet.

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 7 december 2017 Onderwaternatuur: Platte oester in de Waddenzee

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
dinsdag 31 oktober 2017 Een net vol met mosselzaad van een mosselzaadinvanginstallatie. De MZI

Diersoorten Waddenzee stabiliseren zich

Diersoorten in de Waddenzee zijn gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen voor de periode 1990-2015. Onderling zijn er echter wel verschillen. Vissen namen gemiddeld af in populatie-aantal, bodemdieren bleven min of meer stabiel en vogelpopulaties namen jarenlang toe, maar nemen recent weer wat af.

meer lezen
vrijdag 27 oktober 2017

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

Exoten kunnen nieuwe ziekten meebrengen, maar de inheemse soorten ook beschermen tegen zowel nieuwe als oude ziekten. Hoe dat mechanisme precies werkt, is nu voor het eerst in kaart gebracht door Anouk Goedknegt, VU-promovendus aan het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

meer lezen
donderdag 26 oktober 2017 Platte oester in de Waddenzee

Platte oesters gevonden in de Waddenzee

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. Nader onderzoek bevestigt nu dat het om de platte oester gaat. Daarnaast is er nog een andere locatie ontdekt, iets ten zuiden van Vlieland.

meer lezen
dinsdag 8 augustus 2017 waddenzee-vis-fuik-Koninklijk-Nederlands-Instituut-voor-Onderzoek-der-Zee

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee. Daarbij kan het publiek een belangrijke rol spelen.

meer lezen
dinsdag 11 juli 2017 Mosselbank Waddenzee FOTO: Beeldbank Rijkswaterstaat

Patroon ontdekt bij vorming mosselbanken

Wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. De ontdekking kan ondermeer  helpen om herstelprojecten succesvoller te maken.

meer lezen
vrijdag 7 juli 2017 Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

De minuscule kiezelwieren op de wadplaten blijken de belangrijkste energiebron voor de rest van het voedselweb in de Waddenzee. Dit  resultaat is deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecology.

meer lezen
woensdag 28 juni 2017 Aanleg materialen voor schelpdieren om scheepswrakken te beschermen in de Waddenzee

Gaan mosselbanken scheepswrakken beschermen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Programma naar een Rijke Waddenzee zijn dinsdag met een bijzondere proef gestart. Voor het eerst wordt geprobeerd  schelpdieren in te zetten om scheepswrakken te beschermen. Naast bescherming leveren ze ook meerwaarde op voor de biologische rijkdom van de Waddenzee, zo is het idee.

meer lezen
woensdag 24 mei 2017 Symposium Hoe Rijk is de Waddenzee?

Terugblik eerste dag Symposium 'Hoe rijk is de Waddenzee'?

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’, dat was de centrale vraag tijdens het 18e symposium van de Waddenacademie dat in samenwerking met PRW werd georganiseerd.  De dag trok zo’n 150 Waddenliefhebbers naar Nes. Een terugblik.

meer lezen
donderdag 18 mei 2017 Afsluitdijk

Presentation Swimway Wadden Sea

Paddy Walker and Ingrid Tulp presented the Swimway Wadden Sea at the 14th International Scientific Wadden Sea Symposium in Tønder, Denmark, 9-11th May 2017.

meer lezen
dinsdag 4 april 2017

Symposium: ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei aanstaande een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

meer lezen
vrijdag 31 maart 2017 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Ron Offermans

Bescherming scheepswrakken en kansen voor biobouwers in de Waddenzee

Kunstmatig aangelegde riffen van natuurlijk materiaal moeten oude historische scheepswrakken gaan beschermen in Werelderfgoed Waddenzee. Zo kan de biodiversiteit van de Waddenzee worden bevorderd en de cultuurhistorie worden beschermd. De eerste proef wordt deze zomer beoogd.

meer lezen
dinsdag 14 maart 2017 waddenzee-vis-fuik-Koninklijk-Nederlands-Instituut-voor-Onderzoek-der-Zee

Onderzoek monitoringsfuik in oostelijke Waddenzee

Woont u op Texel of Terschelling? Dan zijn we op zoek naar u. Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en Staatsbosbeheer vragen drie minuten van uw tijd voor het invullen van een enquête over de realisatie van een monitoringsfuik in het Oostwad.

meer lezen
woensdag 8 maart 2017 Foto ANP

Swimway: op naar een gezonde visstand in Waddenzee

Onlangs verscheen in het Friesch Dagblad een verhaal over de Swimway Waddenzee. Paddy Walker, als adviseur betrokken bij het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), vertelt over de noodzaak en invulling van de Swimway.

meer lezen
dinsdag 28 februari 2017 Poster Symposium Hoe Rijk is de Waddenzee?

Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei 2017 een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee? Reserveer nu alvast de datum in uw agenda.

meer lezen
woensdag 25 januari 2017 Een school haring

Trilaterale workshop over Swimway

Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een trilateraal Swimway-programma voor de gehele Waddenzee.

meer lezen
donderdag 12 januari 2017 Zeegras op Balgzand in Werelderfgoed Waddenzee

Speciale werkgroep voor zeegrasherstel

Om natuurlijk herstel van zeegras in de Waddenzee mogelijk te maken moet er een Community of Practice worden opgericht. Hierin kunnen de verantwoordelijke partijen samenwerken om beleid, beheer, gebruik en onderzoek te bundelen en beschikbare budgetten samen te voegen.

meer lezen
dinsdag 6 december 2016 Kabeljauw FOTO: Henk Heessen

Kabeljauw wordt zeldzamer in Duitse Waddenzee

De schol en de kabeljauw vinden het water van de Waddenzee te warm en zoeken hun heil elders. Uit een vergelijking van onderzoek tussen 1972 en 2014 blijkt dat deze vissen althans in het Duitse deel van de zee veel zeldzamer zijn geworden, zo meldt het ANP.

meer lezen
donderdag 24 november 2016 Ecotopenkaart van Werelderfgoed Waddenzee

Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

Waar liggen mosselbanken en zeegrasvelden in het Waddengebied? Wat zijn de zoutwaarden en wat is de dichtheid van het slib? De ecotopenkaart helpt beheerders om duidelijk te krijgen, waar welke natuur zit in het Waddengebied.

meer lezen
woensdag 19 oktober 2016 Duiker inspecteert kunstmatig zeegras. FOTO: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Natuurontwikkeling en bescherming van scheepswrakken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaan samen verkennen hoe zij de bescherming van scheepswrakken in de Waddenzee kunnen combineren met natuurontwikkeling. Er lijkt een belangrijke rol voor zeegras weggelegd.

meer lezen
woensdag 5 oktober 2016 Komen platte oesters straks weer terug in de Waddenzee? FOTO: Hans Waardenburg/BuWa

Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou dan ook een logische vervolgstap zijn om uit te vinden of een mogelijke terugkeer van de platte oester ook op grotere schaal haalbaar is.

meer lezen
dinsdag 27 september 2016 Zeesterren, Mossel, Waddenzee

Zeesterren in de Waddenzee

De Waddenunit is op dit moment druk bezig om droogvallende mosselbanken op te meten. Daarbij komen ze bijzondere zaken tegen zoals zeesterren, razendsnel optrekkend vloed en bijzondere vogels.

meer lezen
maandag 5 september 2016 Zeegras in Werelderfgoed Waddenzee

Herstel van zeegras bedreigd door schimmel

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen. Nederlandse onderzoekers hebben nu ontdekt waarom dat steeds niet lukt: het zeegraszaad sterft door een waterschimmel die nooit eerder in zeewater is gevonden en die verwant is aan de bekende aardappelziekte.

meer lezen
dinsdag 2 augustus 2016 PRW Eems-Dollard: Bezoek Algemene Rekenkamer aan visgoot bij gemaal Waddenzee

Veel vispassages aangelegd en werkend in Waddengebied

Het gaat goed met het aanleggen van vispassages in het Waddengebied. Bij 21 van de 31 knelpunten is inmiddels een vispassage aangelegd. Zodat trekvissen  weer van zoet- naar zoutwater kunnen zwemmen en andersom.

meer lezen
dinsdag 26 juli 2016 Eieren van een zeekat in de Waddenzee

Bijzondere vondst Waddenzee: Honderden eitjes van de zeekat

De bemanning  van de Waddenunit heeft een bijzondere ontdekking gedaan in de Waddenzee. Zij vonden in een mosselmandje honderden eitjes van de Zeekat (Sepia officinalis).

meer lezen
dinsdag 19 juli 2016 Japanse oester uit Werelderfgoed Waddenzee

"Richt eerst op natuurherstel bij herintroductie oester in Waddenzee"

Een succesvolle herintroductie van de oester in de Waddenzee moet zich in de eerste fase richten op natuurherstel. Op de  lange termijn kan de oester een exclusief en duurzaam Waddenzee-product worden.

meer lezen
woensdag 13 juli 2016 Een zeeprik wordt gezenderd bij de Afsluitdijk.

Akoestisch systeem om vis te meten in Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil graag dat er een uitgebreid telemetrisch netwerk wordt uit gerold in de Waddenzee om zo meer te weten te komen over de visstand. De voorkeur gaat uit naar de telemetrische techniek omdat dit het beste de gedrags- en migratiepatronen van vis in beeld kan brengen.

meer lezen
maandag 6 juli 2015

Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld

Ook in Nederland zijn er kansrijke locaties voor het herstel van droogvallend zeegras. Een vergelijking met locaties in Duitsland en Denemarken laat zien dat vooral luwe plekken onder de Waddeneilanden en langs de Friese en Groningse kust geschikt kunnen zijn. Dit blijkt uit nieuw trilateraal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.

meer lezen
woensdag 17 februari 2016

PRW bekijkt mogelijkheid herintroductie platte oester

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de mogelijkheid verkennen of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 22 december 2015 Zeegras bij Balgzand in Werelderfgoed Waddenzee

Meer kennis nodig voor succesvol zeegrasherstel Waddenzee

De uitzaaiproeven van zeegras blijken niet voldoende succesvol. Het zeegras plant zich weliswaar voort, maar niet genoeg om op lange termijn uit te groeien tot een zelfstandige populatie.

meer lezen