Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee presenteert eerste jaarrapportage Wadden in Beeld

donderdag 31 maart 2016

Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) heeft de eerste jaarlijkse rapportage Wadden in Beeld  overhandigd aan de  Tweede Kamer. In dit rapport hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron van informatie voor het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de Wadden.

‘Dit boekje is een mooie opmaat naar de rapportages Wadden in Beeld die de komende jaren de resultaten van de gezamenlijke monitoringinspanning voor iedereen toegankelijk zullen maken’, aldus Sieben Poel, voorzitter van het OBW. ‘Het doel ‘verbetering van beheer en monitoring in de Waddenzee’, zoals verwoord in het Plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee: “Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee” , komt hiermee dichterbij.’

Het rapport bevat een breed overzicht van ontwikkelingen. De meest opvallende constateringen hebben te maken met rust en duisternis, de primaire productie en de verspreiding van plastics.

Effecten van lichttoename
Het waddengebied is ’s nachts aardedonker, maar aan de randen van het Wad speelt de invloed van het licht. Rust en nachtelijke duisternis zijn cruciale voorwaarden voor een geschikt leefgebied van veel diersoorten. Beheerders moeten hun informatie over rust en duisternis nu putten uit incidentele en/of subjectieve waarnemingen. Dat is een te beperkte bron voor het signaleren van trends en het afleiden van eventuele maatregelen voor beheer. Voor het Waddenbeheer is het daarom wenselijk om meer zicht te hebben op de effecten van toename van licht op sommige locaties aan de randen van het gebied. De Waddenbeheerders gaan bekijken of het monitoren van rust en duisternis een plek moet krijgen in de basismonitoring.

Benutten van satellietinformatie
Primaire productie in de voedselketen van het waddenecosysteem wordt geheel verzorgd door algen. De groeicapaciteit van algen is afhankelijk van zonlicht en voedingsstoffen. Primaire productie beperkt zich dan ook voornamelijk tot de bovenste waterlaag. De omvang van de primaire productie bepaalt de draagkracht van het Waddenecosysteem. De  beheerder in de Waddenzee  willen meer duidelijkheid kunnen scheppen over het vermogen van micro-algen en schelpdieren om zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Rijkswaterstaat verkent daarom momenteel de haalbaarheid van het gebruik van satellietinformatie voor het monitoren van primaire productie.

Verspreiding van plastics
De aandacht voor plastics in het mariene milieu is in Nederland vooral gericht op de rivieren, de stranden en de open zee. Als onderdeel van een grootschalig onderzoek is in 2013 ook één meting gedaan in de Waddenzee (Dantziggat). De score op die locatie was 770 plastic deeltjes per kilo droge Wadbodem. Deze uitslag roept bij beheerders vragen op over de verspreiding van micro en

nanoplastics in het Waddenmilieu. Het vermoeden bestaat dat plastics zich vanuit de Noordzee vrij over de geulen en platen verspreiden. Voor de Noordzee en Waddenzee bestaat echter nog geen monitoringprogramma om de feitelijke situatie aan het licht te brengen. De waddenbeheerders willen over meer gegevens beschikken, zodat ook in het Waddengebied een begin kan worden gemaakt met gerichte maatregelen tegen vervuiling door nanoplastics.

Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee
In het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) werkt het Rijk (het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat) de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), de drie Waddenprovincies en de Waddenzee- en Waddenkustgemeenten samen om aan een beter beheer van de Waddenzee . Het OBW geeft sturing aan de Samenwerkingsagenda Beheer. De samenwerkingsagenda kent 24 actiepunten waaronder het verbeteren van de basismonitoring. Het belangrijkste doel is om meer eenheid te brengen in het Beheer op de Waddenzee conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer in 2013.

DOWNLOAD:
Wadden in Beeld 2015 (PDF, 3,4 Mb)
Brondocument Imares (PDF, 4,8 Mb)
Artikel Friesch Dagblad (PDF, 206Kb)