Programma naar een rijke Waddenzee

Wie zijn wij?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een duurzame Waddenzee van Werelderfgoedklasse. PRW brengt overheden, natuurorganisaties en (economische) gebruikers van het Waddengebied bij elkaar. Met elkaar zijn wij aan het werk om de Waddenzee als natuurgebied sterker en veerkrachtiger te maken voor mens en de natuur.

Bij een mooi Wad kan iedereen zich een voorstelling maken, maar wie weet hoeveel werk er verzet moet worden om zo ver te komen? PRW doet onderzoek, verbindt, begeleidt de uitvoering van gemaakte (visserij) afspraken, vindt innovatieve én breedgedragen oplossingen. Zo realiseren we met elkaar bijzondere projecten. Mooi werk voor een mooi Wad.

Organisatie
Het programmabureau is het hart van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Het programmabureau is als volgt opgebouwd:

*   Programmadirecteur
*   Secretaris en communicatiemanager
*   Strategiemanagers
*   Officemanager
*   Projectleiders

De medewerkers van PRW worden geleverd vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Coalitie Wadden Natuurlijk (samenwerkende natuurorganisaties), Rijkswaterstaat, de Waddenprovincies en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van expertise/projectleiders op projectbasis vanuit de markt (ZZP’ers en organisatie-, advies- en ingenieursbureaus).

Negen Strategieën
PRW werkt aan het realiseren van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee. Dit doen wij aan de hand van 9 strategieën. Elke strategie kent een strategiemanager. Deze strategietrekker is verantwoordelijk voor de uitvoering en geeft leiding aan een team van projectleiders.

PRW-Programmateam
Eén keer per maand is er een PRW-programmateam. Hier komen alle betrokken organisaties, projectleiders en belanghebbenden bijelkaar om informatie te wisselen en kennis te delen. De samenstelling verschilt per onderwerp. Het doel is om inzicht te krijgen in de verschillende initiatieven in het Waddengebied, de leerervaringen te delen en de voortgang van de PRW-trajecten te bespreken.

Opdrachtgevers
Voor de periode 2015-2018 wordt PRW gefinancierd (tevens opdrachtgevers) door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Rijkswaterstaat en de drie Waddenprovincies (Noord-Holland, Fryslân en Groningen) en de Coalitie Wadden Natuurlijk (Waddenvereniging, Natuurmonumenten,  Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en Stichting Wad). PRW heeft jaarlijks circa 2 miljoen euro tot zijn beschikking voor het aanjagen, verbinden en uitvoeren.

Partners van PRW

Erica Slump, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland en plaatsvervangend Directeur-Generaal

"Door het delen van kennis en het bundelen van krachten lukt het ons om mooie resultaten voor het Waddengebied neer te zetten."

We zijn blij dat wij als RWS onderdeel uitmaken van PRW. Ze hebben een belangrijk rol om herstelprojecten van de grond te krijgen door natuurontwikkeling te verbinden met kansen op het economische vlak. En daarin zijn ze succesvol, omdat PRW niet in de sturingslijn zit en de deskundige PRW’ers vrij zijn out of the box te denken.

Piet Winterman, Programmadirecteur Staatsbosbeheer

"Herstel van een rijke Waddenzee voor mens en natuur gaat niet vanzelf. Er is kennis en lef voor nodig."

Het Programma naar een Rijke Waddenzee stelt de verandering naar natuurherstel en duurzaam medegebruik aan de orde. PRW doet dit met respect voor ieders belangen. Resultaten zijn zichtbaar in het veld. En op een verrassende manier; er is ook opvallend minder vaak juridisch gedoe. Partijen zoeken de samenwerking op. Niet eenvoudig, maar het is wel een onomkeerbare beweging geworden.

Joop Mulder, creatief directeur Oerol

"Geen toerist zit nog te wachten op klompen en tulpen. Met natuur en cultuur trekken we mensen naar het mooie Waddengebied."

Ontdek de gouden rand van ons werelderfgoed met haar goed bewaarde geheimen en mooie verhalen, daar waar ooit de vroege Nederlanden vorm hebben gekregen met polders, dijken, terpen en kwelders.

Kor Wijngaarden, voorzitter vereniging Wadvaarders

"PRW speelt een belangrijke rol om de belangen van de natuur en medegebruik, zoals wadvaren, met elkaar te verbinden"